Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Poznaj zasady Budżetu Obywatelskiego 2019

Startuje kolejna edycja BO
Startuje kolejna edycja BO

Startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna. Już od 3 kwietnia mieszkańcy ponownie będą mogli zgłaszać swoje projekty. Do rozdysponowania na 2019 rok jest 800 tysięcy złotych.

Mieszkańcy decydują

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy mogą samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu na co przeznaczane są publiczne pieniądze. Projekty mogą dotyczyć wielu sfer, m.in.: sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, zieleni gminnej i innych. W tej edycji BO do rozdysponowania jest 800 tys. zł, z czego: 500 tys. zł z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne i 300 tys. zł na projekty z zakresu m.in.: kultury, sportu i rekreacji. Przy czym - maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł - dla inwestycji i 50 tys. zł - dla projektów pozostałych (zgodnie z Zarządzeniem nr 42/VII/2018 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna). 

Nowości

W środę (28 lutego) poznaliśmy procedury obowiązujące w nowej edycji Budżetu Obywatelskiego, w której mieszkańcy wybiorą zadania do realizacji w 2019 r. Każdego roku do regulaminu BO wprowadzane są pewne zmiany, by był on przejrzystszy, dostępniejszy, sprawiedliwszy i atrakcyjniejszy. W nowym regulaminie m.in. szczegółowo doprecyzowano jakie warunki muszą spełniać projekty zgłaszane do BO 2019. I tak:

- w ramach BO mogą być zgłaszane projekty, które:

 • są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
 • nie naruszają obowiązujących przepisów prawa;
 • mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy;
 • mieszczą się w ramach ogólnodostępności, to znaczy są bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy;
 • są zgodne z obowiązującym lub opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • są zlokalizowane na nieruchomościach: będących własnością gminy, użyczonych gminie lub innych nieruchomościach, na których gmina na mocy zgody właściciela (potwierdzonej notarialnie
  w przypadku inwestycji) może realizować wnioskowane zadanie.

- w ramach BO nie mogą być zgłaszane projekty, które:

 • zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
 • zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów);
 • są sprzeczne z przyjętymi strategiami i planami rozwoju gminy;
 • kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez gminę i jej jednostki podległe;
 • znajdują się w kalendarzu imprez cyklicznych organizowanych przez gminę i jej jednostki podległe.

Drugą, ważną nowością jest konieczność dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody jednostki organizacyjnej gminy na realizację na jej terenie/nieruchomości planowanego projektu. 

Po staremu

Bez zmian pozostaje m.in. obowiązek dołączenia do formularza listy poparcia naszego projektu z podpisami co najmniej 15 mieszkańców gminy (Uwaga! Do tej grupy nie wlicza się projektodawcy. Przed złożeniem projektu warto sprawdzić prawidłowość podanych na liście danych osobowych, w tym m.in. adresów zamieszkania i nr PESEL). Bez zmian pozostaje też minimalny pułap 30 głosów jaki musi uzyskać projekt, aby trafić do realizacji. Nie zmieniły się także wzory formularzy i kart do głosowania.

Nabór projektów

Projekty do nowej edycji Budżetu Obywatelskiego można będzie składać od 3 do 30 kwietnia. Zgodnie z regulaminem, możliwość zgłaszania swoich pomysłów mają wszyscy mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 13 lat (w przypadku, gdy projektodawcą jest osoba niepełnoletnia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego). 

Żeby złożyć projekt należy zarejestrować się i wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: konstancin.budzet-obywatelski.org (link otwiera się w nowym oknie). Można też wypełnić wniosek papierowy i złożyć go w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przesłać pocztą na adres urzędu lub mailem na adres: kancelaria@konstancinjeziorna.pl

Weryfikacja

Wszystkie złożone projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-merytorycznej, której dokona komisja opiniująca wnioski i przeprowadzającą procedurę kształtowania BO. Zostanie ona powołana przez burmistrza gminy, a w jej skład wejdą pracownicy gminy i jednostek jej podległych oraz przedstawiciele mieszkańców. W przypadku, gdy projekt nie będzie zawierał istotnych i kompletnych informacji niezbędnych do weryfikacji merytorycznej, jego autor będzie miał 5 dni na wprowadzenie poprawek. Weryfikacja potrwa do 28 maja. 

Na projekty, które przejdą go pozytywnie, będzie można głosować od 1 do 16 września. Mieszkańcy do wyboru mają jeden z poniższych sposobów głosowania:

 • przez Internet - wystarczy wejść na dedykowaną stronę internetową: konstancin.budzet-obywatelski.org (link otwiera się w nowym oknie) i postępować zgodnie z wyświetlającymi się na ekranie wskazówkami;
 • osobiście, wypełniając kartę do głosowania w jednym z punktów stacjonarnych (ich wykaz zostanie opublikowany w sierpniu),
 • korespondencyjnie - wysyłając wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania na adres Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Listę zwycięskich projektów poznamy do 28 września, a do realizacji na 2019 rok zakwalifikowane zostaną te zadania, które uzyskają w kolejności największą ilość głosów.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (nr tel. 22 201 19 73, e-mail: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl).


Harmonogram BO - edycja 2019

Lp. Etap Termin
1. Promocja zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego. 
prowadzona w sposób ciągły
2. Zgłaszanie projektów.
od 3 do 30 kwietnia br.
3. Weryfikacja zgłoszonych projektów.
od 7 do 28 maja br.
4. Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania.
do 6 czerwca br.
5. Losowanie kolejności projektów na karcie do głosowania. 10 czerwca br.
6. Promocja projektów zakwalifikowanych do głosowania
czerwiec-wrzesień br.
7. Głosowanie mieszkańców na projekty. od 1 do 16 września br.
8. Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji w roku 2019. do  28 września br.
9. Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego.
prowadzona w sposób ciągły


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2018-03-01

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer