Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Sprawdź, komu przysługuje wyprawka szkolna

Nowy rok szkolny tuż, tuż. Zakup książek, zeszytów, plecaków i innych przyborów to dla wielu rodziców spory wydatek. Część tych kosztów może zostać zwrócona dzięki programowi „Wyprawka szkolna”. Szkoły na wnioski czekają do 7 września.

Rządowy program „Wyprawka szkolna” od wielu lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku, w zależności od klasy, dofinansowanie wynosi od 225 zł do 450 zł, a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może sięgać nawet 770 zł.


Pomoc skierowana jest do:

 1. uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 2. uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
 3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.


Pomoc przysługuje:

 • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
 • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
 • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód


Dofinansowanie udzielane jest na wniosek:

 • rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka);
 • pełnoletniego ucznia;
 • nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia). 

W tym roku wnioski będą przyjmowane do 7 września 2015 r.


Wnioski dostępne są:

 1. Na stronie internetowej gminy Konstancin-Jeziorna (do pobrania poniżej).
 2. W każdej szkole prowadzonej przez gminę Konstancin-Jeziorna.
 3. W Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31, pok. nr 10.


Więcej informacji o "Wyprawce szkolnej 2015/2016" można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Autor: Patryk Siepsiak, MEN

2015-08-10

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer