Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Złóż projekt do Budżetu Obywatelskiego 2019

Wystartowała kolejna edycja BO
Wystartowała kolejna edycja BO

Ruszył nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. W tej edycji do rozdysponowania jest 800 tys. zł, z czego 500 tys. zł będzie przeznaczone na projekty inwestycyjne, a 300 tys. zł na projekty z zakresu: kultury, sportu i rekreacji. Od poniedziałku (3 kwietnia) każdy mieszkaniec gminy może napisać i złożyć swój własny projekt. Nabór trwa do 30 kwietnia.

Budżet Obywatelski to szczególna forma decydowania o finansach publicznych. Zasada jego funkcjonowania jest prosta – władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część gminnego budżetu. Dzięki temu mogą oni samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone publiczne pieniądze.

Do podziału 800 tys. zł

W tej edycji do rozdysponowania jest 800 tys. zł, z czego 500 tys. zł będzie przeznaczone na projekty inwestycyjne, a 300 tys. zł na projekty "pozostałe" z zakresu: kultury, sportu i rekreacji. Podobnie
jak w poprzednich latach, także i teraz są ograniczenia - maksymalna wartość jednostkowego zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł - dla inwestycji i 50 tys. zł - dla projektów „pozostałych”.

Mieszkańcy decydują

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców. W tym roku projekty można zgłaszać od 3 do 30 kwietnia. Poniżej znajdziesz krótką instrukcję jak przygotować wniosek:

 1. Projekt do BO może złożyć każdy mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna, który ukończył 13 lat (w przypadku osoby niepełnoletniej do wniosku należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

 2. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów.

 3. W formularzu zgłoszeniowym należy m.in. opisać swój pomysł oraz przygotować kosztorys - pomocny w tym może być przykładowy cennik, który dostępny jest TUTAJ. Pomysł można skonsultować również z pracownikami odpowiednich komórek Urzędu Miasta i Gminy oraz instytucji gminnych (kontakt do nich znajdziesz TUTAJ).

 4. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które:
  - są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
  - nie naruszają obowiązujących przepisów prawa;
  - mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy;
  - mieszczą się w ramach ogólnodostępności, to znaczy są bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy;
  - są zgodne z obowiązującym lub opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
  - są zlokalizowane na nieruchomościach: będących własnością gminy, użyczonych gminie lub innych nieruchomościach, na których gmina na mocy zgody właściciela (potwierdzonej notarialnie w przypadku inwestycji) może realizować wnioskowane zadanie.

 5. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:
  - zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
  - zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w  latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów);
  - są sprzeczne z przyjętymi strategiami i planami rozwoju gminy;
  - kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez gminę i jej jednostki podległe;
  - znajdują się w kalendarzu imprez cyklicznych organizowanych przez gminę i jej jednostki podległe.

 6. W przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na nieruchomości niebędącej własnością lub we władaniu gminy do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela tej nieruchomości na wykorzystanie jej na cele realizacji projektu, w formie bezpłatnego użyczenia.

 7. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany na terenie lub w nieruchomości jednostki organizacyjnej gminy do formularza zgłoszeniowego projektu należy dołączyć pisemną zgodę tej jednostki.

 8. Do formularza zgłoszeniowego (także tego składanego przez Internet) należy załączyć m.in. listę z podpisami co najmniej 15 osób, które ukończyły 16 lat popierających projekt (do tej grupy nie wlicza się projektodawcy). Lista musi zawierać prawdziwe dane osobowe, w tym adresy zamieszkania i nr PESEL ww. osób. Wzór listy poparcia dostępny jest TUTAJ).

 9. UWAGA! Wszystkie wymagania stawiane projektom składnym do BO znajdują się w Regulaminie BO (do pobrania poniżej).

Nabór projektów

Aby złożyć projekt przez Internet należy zarejestrować się i wypełnić wniosek online dostępny na naszej stronie internetowej. Można też wypełnić wniosek papierowy i złożyć go w kancelarii UMiG (ul. Warszawska 32, pok. nr 4), przesłać pocztą na adres urzędu (ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna) lub e-mailem na adres: kancelaria@konstancinjeziorna.pl

Przyjdź na konsultacje

Masz pytania? Przyjdź na jedno z planowanych spotkań konsultacyjnych, na których urzędnicy i członkowie komisji opiniującej wnioski i  przeprowadzającej procedurę kształtowania BO rozwieją wszelkie wątpliwości oraz podpowiedzą, jak przygotować się do pisania projektu. Spotkania odbędą się według poniższego harmonogramu:

 • Projekty inwestycyjne:
  9 kwietnia, godz. 17.00 - 19.00
  18 kwietnia, godz. 16.00 - 18.00
  (sala posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy, ul. Świetlicowa 1)

 • Projekty pozostałe:
  - Sport i rekreacja:
  10 kwietnia, godz. 14.00 - 16.00
  17 kwietnia, godz. 16.00 - 18.00
  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)

  Kultura:
  - 23 i 24 kwietnia, godz. 16.00 - 18.00
  Konstanciński Dom Kultury (ul. Mostowa 15)

Możesz też odwiedzić Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i  Gminy Konstancin-Jeziorna (nr tel. 22 201 19 73) lub napisać do nas na adres e-mail: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl.

Weryfikacja

Wszystkie złożone projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-merytorycznej, której dokona komisja opiniująca wnioski i przeprowadzającą procedurę kształtowania BO. Na projekty, które przejdą ją pozytywnie, będzie można głosować od 1 do 16 września. Listę zwycięskich projektów poznamy do 28 września, a do realizacji na 2019 rok zakwalifikowane zostaną te zadania, które uzyskają w kolejności największą ilość głosów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: konstancin.budzet-obywatelski.org.

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2018-04-03

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer