Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Kto powinien odśnieżyć chodnik?

Nadchodząca zima a szczególnie ostatnie opady śniegu sprawiają, że warto przypomnieć jakie obowiązki ciążą na właścicielach nieruchomości w zakresie sprzątania chodnika bezpośrednio przylegającego do posesji.

Właściciele nieruchomości zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289 t.j.), a także Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Konstancin-Jeziorna uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej nr 288/VII/20/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu.

Należy przypomnieć, ze zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 4 cytowanej wyżej ustawy nie tylko właściciele nieruchomości mają obowiązek sprzątania chodnika ale także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 4 przytoczonej wyżej Ustawy, obowiązek utrzymania czystości dotyczy nie tylko porządku w obrębie nieruchomości ale również uprzątnięcia zanieczyszczeń, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego. Jeśli przylega on bezpośrednio do granicy nieruchomości, na jej właścicielu spoczywa obowiązek utrzymania czystości na tym chodniku. Gdy do nieruchomości przylega pas zieleni (trawnik), będący własnością gminy i oddziela chodnik od nieruchomości (posesji) właściciel nieruchomości nie ma obowiązku sprzątania chodnika. Właściciel nieruchomości nie ma także obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych oraz, tych części chodnika, które stanowią przystanki autobusowe. Należy to do zarządcy drogi.

Jak już wspomniano wcześniej obowiązek sprzątania chodników dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Zatem bez znaczenia jest, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana czy nie, czy właściciel zamieszkuje na danej posesji, czy nie oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny lub inny.

W przypadku, gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, zgodnie z art. 2 ust. 3 cyt. ustawy obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2017 poz. 1529 ze zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd taki nie został wybrany.

Na właściciela nieruchomości, który nie wywiąże się z ciążącego na nim obowiązku uprzątnięcia z chodnika zanieczyszczeń, policjant lub strażnik miejski może - na zasadzie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nałożyć karę grzywny w drodze mandatu karnego.

Odmowa przyjęcia mandatu karnego będzie skutkować skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego, który wydając wyrok może wymierzyć karę grzywny w wysokości nawet do 5 000 zł.

Należy nadto pamiętać, że osoba poszkodowana, (która doznała uszkodzenia ciała lub uszczerbku zdrowia) w wyniku zaniedbań właściciela nieruchomości w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika, może na zasadzie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 1132 ze zm.), dochodzić od właściciela roszczeń finansowych związanych ze zwrotem kosztów leczenia i rekonwalescencji, na drodze sądowej w postępowaniu cywilnoprawnym.

Autor:

2017-12-01

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer