Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nabór do zespołu oceniającego wnioski

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna prowadzi nabór kandydatów do zespołu oceniającego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 lutego.

Wymagania stawiane kandydatom

W skład zespołu mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), które spełniają następujące kryteria:

  • korzystają w pełni z praw publicznych,
  • są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie, z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. naborze wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
  • wyrażają zgodę na udział w pracach zespołu opiniującego wnioski złożone w ww. naborze.


Zadania członka zespołu

Zadaniem członka zespołu jest ocena złożonych wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z uwzględnieniem kryteriów określonych w uchwale nr 294/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 11 października 2012 r. Planowany termin prac zespołu: 01.03.2017 – 31.03.2017.


Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur

Zgłoszenie kandydatury powinno nastąpić najpóźniej do 27.02.2017 r., do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu) poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, stanowiących Załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32 (kancelaria, pok. nr 4).


Pozostałe informacje

Udział w pracach zespołu jest nieodpłatny. Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zespołu oceniającego wnioski.

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2017-02-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer