Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych

Rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna. Nabór odbędzie się wg jednolitych kryteriów, przyjętych w formie uchwał Rady Miejskiej na sesji 8 lutego 2017 r. Wnioski zbierane będą do 21 kwietnia 2017 r.

W pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci, którym gwarantuje to ustawa - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2017 poz. 59).
Kryteria ustawowe to:
1) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
2) wielodzietność rodziny kandydata,
3) niepełnosprawność kandydata,
4) niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata,
5) niepełnosprawność obojga  rodziców  kandydata,
6) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Na drugim etapie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oparta jest na kryteriach naboru, określonych uchwałą nr 445/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna:
1) oboje rodzice kandydata pracują lub uczą się – 4 punkty;
2) kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od przedszkola/ oddziału przedszkolnego – 4 punkty;
3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tego
przedszkola/szkoły – 4 punkty;
4) kryterium dochodowe- dochód na jedną osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150% kwoty,
o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 2 punkty.
(jest to obecnie kwota 1 011 zł, a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 1 146 zł).

W pierwszym etapie dyrektor obwodowej szkoły podstawowej przyjmuje zgłoszenia rodziców dzieci z obwodu (uwaga: zgłoszenia, nie wnioski). Po zapewnieniu miejsc wszystkim dzieciom z obwodu, jeśli dyrektor nadal dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć dzieci spoza obwodu szkoły.

Samorządowe kryteria naboru do pierwszej klasy szkoły podstawowej zawarte w uchwale nr 446/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna:
1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało
do tej szkoły –4 punkty;
2) wielodzietność rodziny kandydata- 4 punkty;
3) kandydat objęty kształceniem specjalnym– 4 punkty;
4) niepełnosprawność w rodzinie kandydata-4 punkty,
5) absolwent oddziału przedszkolnego spoza obwodu danej szkoły- 4 punkty.

Wnioski o przyjęcie do publicznych szkół i przedszkoli dostępne są w szkołach, przedszkolach oraz do pobrania poniżej.

Terminarz rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, zgodnie z zarządzeniem nr 38/VII/2017
burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna.

lp.
Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 20 marca-21 kwietnia br. 21-25 sierpnia br.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28 kwietnia br. o godz. 12.00 28 sierpnia br. o godz. 12.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata na piśmie woli przyjęcia od 4 do 8 maja br. 29 sierpnia br.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15 maja br. godz.12.00 30 sierpnia br.  godz. 12.00
5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia   
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 22 maja br.) do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 6 września br.)
6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia   
do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 27 maja br.) do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 11 września br.)
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 3 czerwca br.) do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 18 września br.)
8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia   
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 10 czerwca br.)   
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 25 września br.)


Do pobrania poniżej:

  • formularz wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola
  • formularz wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły publicznej
  • Uchwała nr 445/VII/27/2017  z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym
  • Uchwała nr 446/VII/27/2017  z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstancin- Jeziorna


Autor:

2017-03-27

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer