Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Uzupełniające wybory ławników

Tagi:

W terminie do dnia 10 listopada 2017r. można zgłaszać kandydatów w ramach uzupełniających wyborów na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie. Zgłoszenia należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna  ul. Warszawska 32 (pok. nr 4 ).

Stosownie do art.168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2062 z późn. zm.) informuję, że w terminie do dnia 10 listopada 2017r. można zgłaszać kandydatów w ramach uzupełniających wyborów na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać  prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających  czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, w terminie do dnia 10 listopada 2017r.

      Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w Gminie Konstancin-Jeziorna co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

      1)  osoby  zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
      2)  osoby   wchodzące  w  skład organów, od których orzeczenia można  żądać
            skierowania  sprawy  na drogę postępowania  sądowego,
      3)  funkcjonariusze    Policji   oraz    inne   osoby  zajmujące  stanowiska     związane
           ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
      4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,
      5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,
      6)  duchowni,
      7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
      8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,
      9)  radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego  oraz druki list osób popierających kandydata na ławnika  można odbierać w Kancelarii  Urzędu Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 32, pok. Nr 4  w godzinach pracy Urzędu lub pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Konstancin-Jeziorna.

Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika należy dołączyć:

 • informację z Krajowego rejestru Karnego dot. zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,  a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej:
1)prezesi właściwych sądów;
2)stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3)co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wyborów ławników Rada Miejska Konstancin-Jeziorna dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca listopada 2017 r.

Zgłoszenia należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna  ul. Warszawska 32 (pok. nr 4 ).

Do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIOWA

Autor:

2017-10-09

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer