Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 z pózn. zm.) i art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2098 ze zmianami), Marszałek Województwa Mazowieckiego informuję o, przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ww. dokumenty udostępnione są do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w godzinach 8:00-15:00 oraz na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - www.mazovia.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - www.bip.mazovia.pl na stronach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego - www.mbpr.pI w zakładce Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - projekt.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentów mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (konsultacjeppzpwm@mbpr.pl) w terminie 40 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie, na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa bądź ustnie do protokołu w siedzibie Biura. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Autor:

2018-08-03

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer