Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Tworzymy program współpracy

Zapraszamy przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach nad projektem Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowy  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Na propozycje i uwagi czekamy do 14 września.

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna rozpoczął prace nad Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Uwagi i propozycje

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym dokumentem jest ten obowiązujący w 2018 roku (jest on dostępny TUTAJ). Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, realizujących zadania publiczne na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i na rzecz jej mieszkańców, do składania swoich uwag i propozycji do programu współpracy. 

Uwagi można zgłaszać poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w programie na 2018 r. Prosimy szczególnie o zgłaszanie propozycji  priorytetowych zadań publicznych - w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy - a także celów i form współpracy, które powinny wyznaczać kierunek współdziałania samorządu z trzecim sektorem.

Na formularzu

W tym celu należy wykorzystać specjalnie przygotowany formularz (do pobrania poniżej). Termin zgłaszania uwag: do 14 września. Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres e-mail: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl, natomiast w wersji papierowej można przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu.

Spotkanie i konsultacje

Zachęcamy również przedstawicieli NGO do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 10 września o godz. 17.00 w sali konferencyjnej magistratu (pok. nr 8, parter). Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje przewidziane zostały na przełom września i października. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej pod nr tel. 22 484 24 45. 

Do pobrania

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej - Patryk Siepsiak

2018-08-02

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer