Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Nabór do zespołu oceniającego

Kandydatów można zgłaszać do 23 lutego
Kandydatów można zgłaszać do 23 lutego

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił nabór do zespołu oceniającego wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej. Kandydatów można zgłaszać do 23 lutego do godz. 14.00.

W związku z naborem wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do zespołu do oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

 1. Wymagania stawiane kandydatom
  W skład zespołu mogą wchodzić osoby, które spełniają następujące kryteria:
  a) korzystają w pełni z praw publicznych,
  b) są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. naborze wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  c) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
  d) wyrażają zgodę na udział w pracach zespołu opiniującego wnioski złożone w ww. naborze.

 2. Zadania członka zespołu
  Zadaniem członka zespołu jest ocena złożonych wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z uwzględnieniem kryteriów określonych w uchwale nr 294/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 11 października 2012 r. Planowany termin prac zespołu: 26.02.2018 – 15.03.2018.

 3. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur
  Zgłoszenie kandydatury powinno nastąpić najpóźniej do 23.02.2018 r., do godz. 14.00 (liczy się data wpływu) poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, stanowiących Załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, pok. nr 4 - parter).

 4. Pozostałe informacje
  Udział w pracach zespołu jest nieodpłatny. Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zespołu oceniającego wnioski.Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2018-02-13

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer