Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nabór do zespołu oceniającego

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił nabór do zespołu oceniającego wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej. Kandydatów można zgłaszać do 23 lutego do godz. 14.00.

W związku z naborem wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do zespołu do oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

 1. Wymagania stawiane kandydatom
  W skład zespołu mogą wchodzić osoby, które spełniają następujące kryteria:
  a) korzystają w pełni z praw publicznych,
  b) są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. naborze wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  c) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
  d) wyrażają zgodę na udział w pracach zespołu opiniującego wnioski złożone w ww. naborze.

 2. Zadania członka zespołu
  Zadaniem członka zespołu jest ocena złożonych wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z uwzględnieniem kryteriów określonych w uchwale nr 294/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 11 października 2012 r. Planowany termin prac zespołu: 26.02.2018 – 15.03.2018.

 3. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur
  Zgłoszenie kandydatury powinno nastąpić najpóźniej do 23.02.2018 r., do godz. 14.00 (liczy się data wpływu) poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, stanowiących Załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, pok. nr 4 - parter).

 4. Pozostałe informacje
  Udział w pracach zespołu jest nieodpłatny. Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zespołu oceniającego wnioski.Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2018-02-13

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer