Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił drugi otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki, kultury, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, ratownictwa, integracji społecznej i ochrony środowiska. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty. Nabór projektów trwa do 3 września, do godz. 15.00.

Dla kogo?

Otwarty konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ma formę wsparcia realizacji zadań z zakresu:

 • kultury fizycznej,
 • turystyki,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • integracji społecznej,
 • ochrony środowiska.

Jakie zadania?

Dotację, w tej edycji konkursu do podziału jest 154 650 tys. zł, można pozyskać na m.in.:

 • organizację turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych,
 • organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla niepełnosprawnych,
 • organizację nauki pływania dla seniorów,
 • organizację jednodniowych rajdów pieszych i rowerowych,
 • działania propagujące lokalną turystykę weekendową,
 • organizację przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych w formie: warsztatów, wystaw plenerowych, widowisk, itp.
 • popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców gminy,
 • realizację przedsięwzięć kulturalno-artystycznych popularyzujących historię i dziedzictwo kulturowe Polski w kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości, 
 • organizację spotkań edukacyjnych, przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców gminy,
 • organizację zajęć w zakresie wiedzy i praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • edukację ekologiczną dotyczącą segregacji odpadów i ich utylizacji, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, ochrony i przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska. 

Łącznie to 27 zadań. Poniżej do pobrania ogłoszenie zawierające szczegółowy wykaz zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie ich realizacji.

Termin składania ofert

Oferty na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2018 r., do godz. 15.00.

Warto wiedzieć

Podmioty składające ofertę w konkursie są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. planowanych całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. Ale uwaga!  W tym roku, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, wsłuchując się w sugestie organizacji pozarządowych, zmniejszył (z 10 do 5 proc.) wymóg uwzględnienia w kosztach zadania "środków finansowych własnych oferenta i środków finansowych pochodzących z innych źródeł".

Poniżej zamieszczamy instrukcję wypełniania oferty realizacji zadania publicznego - ma ona wyłącznie charakter poglądowy i pomocniczy.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG (ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 4) lub telefonicznie pod nr 22 484 24 45.

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2018-08-09

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer