Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Konkurs dotacyjny dla organizacji

Konkurs trwa do 12.02.2018 r.
Konkurs trwa do 12.02.2018 r.

Od 12 stycznia do 12 lutego organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty mogą ubiegać się o wsparcie na realizację zadań publicznych z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki, kultury, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, ratownictwa, integracji społecznej i ochrony środowiska. Do podziału jest 237 tys. zł.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ma formę wsparcia realizacji zadań z zakresu:

 • kultury fizycznej,
 • turystyki,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • integracji społecznej,
 • ochrony środowiska.

Łącznie to 31 zadań. Dotację, w tym roku do podziału jest 237 tys. zł, można pozyskać na m.in.: 

 • podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, szczególnie osób starszych, poprzez organizację na terenie gminy zajęć sportowo-rekreacyjnych;
 • organizację nauki pływania dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna;
 • organizację wycieczek z przewodnikiem obejmujących zwiedzanie m.in. miejsc atrakcyjnych turystycznie i historycznie, położonych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
 • organizację działań propagujących lokalną turystykę weekendową;
 • organizację na terenie gminy Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć artystyczno-edukacyjno-kulturalnych w formie: warsztatów, wystaw plenerowych, widowisk, itp.;
 • organizację przedsięwzięć związanych z popularyzacją czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Konstancin-Jeziorna;
 • organizację przedsięwzięć związanych promocją produktów regionalnych;
 • realizację przedsięwzięć kulturalno-artystycznych popularyzujących historię i dziedzictwo kulturowe Polski w kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości;
 • organizację na terenie gminy spotkań i warsztatów tematycznych popularyzujących wiedzę historyczną i tradycje patriotyczne;
 • organizację w gminnych szkołach zajęć z uczniami w zakresie wiedzy i praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • organizację spotkań edukacyjnych, przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców;
 • organizację w Konstancinie-Jeziornie jednodniowego wydarzenia promującego działalność organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
 • edukację ekologiczną wśród mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna dotycząca segregacji odpadów i ich utylizacji, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, ochrony i przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska poprzez organizację m.in. szkoleń, warsztatów, prelekcji, konkursów, festynów, itp.

Poniżej do pobrania ogłoszenie zawierające
szczegółowy wykaz zadań oraz wysokość środków przeznaczonych
na dofinansowanie ich realizacji.

Termin składania ofert

Oferty na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pok. nr 4 (kancelaria urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2018 r., do godz. 14.00.

Warto wiedzieć

Podmioty składające ofertę w konkursie są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. planowanych całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. Ale uwaga!  W tym roku, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, wsłuchując się w sugestie organizacji pozarządowych, zmniejszył (z 10 do 5 proc.) wymóg uwzględnienia w kosztach zadania "środków finansowych własnych oferenta i środków finansowych pochodzących z innych źródeł". 

 • Poniżej zamieszczamy instrukcję wypełniania oferty realizacji zadania publicznego - ma ona wyłącznie charakter poglądowy i pomocniczy.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG przy ul. Warszawskiej 23 (nr tel. 22 201 19 73).

Bezpłatne szkolenie

Zachęcamy też do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 29 stycznia o godz. 17.30 w sali posiedzeń konstancińskiego magistratu przy ul. Świetlicowej 1. Podpowiemy na nim, jak prawidłowo przygotować ofertę, a następnie poprawnie przełożyć ją na formularz. Szczegóły nt. szkolenia dostępne są TUTAJ (link otwiera się w nowym oknie).

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2018-01-12

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer