Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Uwagi i propozycje do piątku

Przypominamy! Już tylko do piątku (14 września) organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi, które będą pomocne w opracowaniu projektu programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowy oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

Uwagi i propozycje

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym dokumentem jest ten obowiązujący w 2018 roku (jest on dostępny TUTAJ). Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, realizujących zadania publiczne na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i na rzecz jej mieszkańców, do składania swoich uwag i propozycji do programu współpracy. 

Uwagi można zgłaszać poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w programie na 2018 r. Prosimy szczególnie o zgłaszanie propozycji  priorytetowych zadań publicznych - w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy - a także celów i form współpracy, które powinny wyznaczać kierunek współdziałania samorządu z trzecim sektorem.

Na formularzu

W tym celu należy wykorzystać specjalnie przygotowany formularz (do pobrania poniżej). Termin zgłaszania uwag: do 14 września. Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres e-mail: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl, natomiast w wersji papierowej można przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu.

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej - Patryk Siepsiak

2018-09-13

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer