Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Informacja Burmistrza Gminy

Publikujemy informację Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącą relacji między Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a Gminą Konstancin-Jeziorna w zakresie gospodarki gruntami.


Informacja dotycząca rozmów pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a Gminą Konstancin-Jeziorna

Od kilku lat pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a gmina Konstancin-Jeziorna prowadzone są rozmowy dotyczące wzajemnych oczekiwań.

 1. Gmina zamierza nabyć od SGGW prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 83/2 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn o powierzchni 18,41 ha z przeznaczeniem na gminne „Centrum Sportu i Rekreacji”. W tym celu w roku 2017 Gmina zleciła rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego, w którym wartość rynkową gruntu jako prawa własności określono na kwotę 4.162.888 zł. Wcześniejszym operatem szacunkowym wykonanym na zlecenie SGGW wartość ww. nieruchomości została określona na kwotę 4.347.706 zł. Ze względu na wartość nieruchomości władze uczelni nie są upoważnione do podejmowania samodzielniej decyzji w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. W tej sytuacji Rektor SGGW zwrócił się do właściwego organu – Prokuratorii Generalnej o wydanie opinii. W odpowiedzi Prokuratoria Generalna zwróciła uwagę, że wycena nieruchomości winna uwzględniać jej przyszłe przeznaczenie. Rzeczoznawcy majątkowi działający z ramienia SGGW i Gminy ustalili wspólnym operatem szacunkowym w 2018 roku wartość nieruchomości, z uwzględnieniem jej docelowego przeznaczenia, na kwotę 9.176.000 zł.

 2. Gmina domaga się od SGGW zaległej opłaty za użytkowanie nieruchomości stanowiących dawną działkę ewidencyjną nr 1/3 (działka nr 1/3 uległa podziałowi na działki nr 1/5 i 1/6) oraz 6/1 z obrębu geodezyjnego 0016 Obory za lata 2007, 2008 oraz styczeń i luty 2009 w kwocie 2.742.082 zł. Gmina wniosła pozew o zapłatę do Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny, gdzie sprawa jest w toku, a Gmina i SGGW prowadzą negocjacje w sprawie ugodowego zakończenia sporu.

 3. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, część nieruchomości stanowiącej własność SGGW, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 4/174, 4/190, 4/198, 4/207 z obrębu 0016 Obory, przeznaczona jest pod drogi i inne tereny publiczne. W związku z powyższym Gmina zamierza nabyć od SGGW prawo własności do gruntów z przeznaczeniem ich na cele publiczne. W tym celu zostało zlecone przez Gminę opracowanie geodezyjne dotyczące podziału ww. nieruchomości. Po zakończeniu postępowania podziałowego zostanie zlecona przez Gminę ich wycena.

 4. SGGW jest użytkownikiem wieczystym kilkudziesięciu działek ewidencyjnych, położonych w obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory, stanowiących odpowiednio działki ewidencyjne nr: 62/21, 62/22, 62/23, 62/24, 62/25, 62/26, 62/27, 62/28, 62/29, 62/30, 62/31, 62/32, 92/2 i 4/84, 4/85, 4/86, 4/87, 4/88, 4/89, 4/90, 4/91, 4/114, 4/118, 4/137, 4/140, 4/141, 4/143, 4/146, 4/148, 22/14, 27, 29/11, 35 o łącznej powierzchni ok. 191,6984 ha, których właścicielem jest Gmina Konstancin-Jeziorna. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego złożyła wniosek do Gminy o sprzedaż jej, jako użytkownikowi wieczystemu, ww. nieruchomości oraz o udzielenie bonifikaty od ceny ich sprzedaży. Stosownie do treści art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Ponadto, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 cytowanej wyżej ustawy, sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego następuje w drodze bezprzetargowej. Cena sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu jest określana zgodnie z przepisami art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami i stanowi różnicę pomiędzy wartością prawa własności gruntu a wartością prawa użytkowania wieczystego. Z operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w roku 2017 (po uwzględnieniu wartości działki ewidencyjnej nr 29/11 o powierzchni 66,86 ha z opracowanego wspólnie przez rzeczoznawców majątkowych działających z ramienia Gminy oraz SGGW), wynika że cena nabycia przez SGGW ww. nieruchomości z uwzględnieniem przepisów art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosiła 9.008.500 zł.

 5. W dniu 28 maja br. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła następujące uchwały:

  a) Uchwała nr 89/VIII/7/2019 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Konstancin-Jeziorna stanowiącej działkę ewidencyjną numer 83/2 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn;

  b) Uchwała nr 90/VIII/7/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory;

  c) Uchwała nr 91/VIII/7/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory;

 6. W związku z faktem, iż wszystkie operaty szacunkowe dotyczące sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni 191,6984 ha straciły aktualność, w przypadku realizacji przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Uchwały nr 90/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory, konieczne będzie zlecenie biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonania nowych operatów szacunkowych, w których zostanie ustalona aktualna cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.


Gmina i władze SGGW zmierzają do zawarcia porozumienia (ugody) mającej na celu realizację ww.
przedsięwzięć.


Do pobrania

Autor: PWZ

2019-06-24

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer