Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

W środę sesja budżetowa

Konstancińscy radni spotkają się w środę (18 grudnia) na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej, by uchwalić budżet gminy na 2020 rok. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń magistratu. Początek o godz. 10.00.

Przypominamy, że sesje Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna można oglądać na żywo na naszym kanale w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej – okno wideo znajduje się pod poniższą informacją i pojawi się w chwili rozpoczęcia transmisji. 

Oto planowany porządek środowych obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami.
 8. Informacja przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019–2023.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
  2) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu,
  3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie uchwały budżetowej oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
  5) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020–2025.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Konstancin-Jeziorna.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2020.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m sześc. ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2020 r.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 33 z obrębu 01-14 na nieruchomość stanowiącą działki ewidencyjne numer 36/1 oraz 36/2 z obrębu 01-14.
 18. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 19. Korespondencja.
 20. Rozpatrzenie skarg.
 21. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Autor: Patryk Siepsiak

2019-12-18

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer