Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Wybory w Gassach

ZARZĄDZENIE NR 14/VIII/2019 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 

z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej w sołectwie Gassy Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994) oraz § 17 ust. 1 uchwały Nr 778/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-­Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gassy (Dz.Mazow. z 2018 r. poz. 5849), Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 

Zwołać zebranie mieszkańców sołectwa Gassy celem dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gassy w dniu 20 stycznia 2019 roku o godzinie 18.00 w budynku świetlicy wiejskiej w Gassach.

§ 2.

Przewidywany jest następujący porządek zebrania:

1.  Otwarcie zebrania,
2.  Stwierdzenie prawomocności zebrania,
3.  Wybór protokolanta zebrania,
4.  Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5.  Przeprowadzenie wyborów Sołtysa,
6.  Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej,
7.  Zamknięcie zebrania.

§ 3.

Do prowadzenia zebrania został wyznaczony przez Burmistrza Gminy II Zastępca Burmistrza Dariusz Zieliński.

§ 4.

Jeżeli zebranie nie będzie zdolne do wyboru Sołtysa z powodu zbyt małej liczby mieszkańców uczestniczących w zebraniu, zebranie w drugim terminie odbędzie się w dniu 20 stycznia 2019 roku o godzinie 18.15 w budynku świetlicy wiejskiej w Gassach.

§   5. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się II Zastępcy Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

§   6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

/...../

Kazimierz Jańczuk


Autor:

2019-01-10

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer