Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna
Sekretariat: 22-756-48-10
Fax: 22-756-48-85
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl; sekretariat@konstancinjeziorna.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna
na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Urząd czynny jest:
poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek - piątek: 8.0-16.00

Telefony

Wydział, biuro, samodzielne stanowisko Nr telefonu

ul. Warszawska 32

Sekretariat (Burmistrz, I Zastępca Burmistrza) 22-756-48-10
Kancelaria 22-754-41-74
22-484-25-25
Sekretarz gminy 22-717-53-65
Wydział Inwestycji
i Remontów
22-754-41-73
22-756-46-08
22-756-49-93

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

22-754-41-71

Biuro Prawne

22-754-41-72

Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej

22-717-53-85

Biuro Zarządzania Kryzysowego

22-711-70-10

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr

22-750-05-74

Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej

22-756-32-35

Audytor Wewnętrzny

22-756-46-26

Samodzielne Stanowisko Inspektora BHP

22-754-41-71

Urząd Stanu Cywilnego

22-756-42-78
Archiwum 22-484-25-31

ul. Warszawska 31 (Galeria Lima)

II Zastępca Burmistrza 22-484-25-01
Skarbnik Gminy 22-754-42-51
Wydział Finansowy:
- referat podatkowy

- referat budżetowy:

22-754-48-13
(podatki z terenu miasta)

22-756-40-96
(podatki: z terenu wsi, od osób prawnych, od środków transportowych)

22-484-25-12

22-484-25-20
22-754-40-09
Referat Egzekucji Administracyjnej 22-754-42-52
Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej 22-756-42-52

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

22-484-25-90
22-484-25-91
22-484-25-92


22-484-25-93, 22-484-25-12
(gospodarka odpadami)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 22-756-44-51
22-756-44-91

Wydział Dróg Gminnych

22 -756-40-29
22-484-25-60
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 22-717-53-69
22-717-53-70

Wydział Oświaty, Kultury
i Zdrowia

22-484-25-70
22-484-25-71

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

22-484-25-80
Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Przestrzennej 22-484-26-10
Biuro Zamówień Publicznych 22-201-19-75

ul. Warszawska 23

Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 22-201-19-74
Biuro Komunikacji Społecznej
22-201-19-73

ul. Mirkowska 39A

Wydział Planowania Przestrzennego 22-717-53-67
22-717-53-98

ul. Świetlicowa 1

Biuro Rady Miejskiej 22-754-46-90
22-717-53-64
Stanowisko ds. Przeciwpożarowych 22-465-57-97

Numery kont bankowych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Nr konta: 84 8002 0004 0200 1111 2002 0086 - Bank Spółdzielczy w Piasecznie o. Konstancin-Jeziorna

Wpłaty za:
- podatek dochodowy od osób prawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych

Nr konta: 51 8002 0004 0200 1111 2002 0098 - Bank Spółdzielczy w Piasecznie o. Konstancin-Jeziorna

Wpłat za:
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych


Nr konta: 51 8002 0004 0200 1111 2002 0098 - Bank Spółdzielczy w Piasecznie o. Konstancin-Jeziorna

- Wpłaty z tytułu udostępniania danych osobowych

Nr konta: 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060 - Bank Spółdzielczy w Piasecznie o. Konstancin-Jeziorna

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów
- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy
- Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych (wykup mieszkań komunalnych)
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego
- Mandaty kredytowe wystawiane przez Straż Miejską
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej
- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej
- Opłaty i kary za wycinkę drzew
- Wpłaty z tyt. opłaty skarbowej

Nr konta: 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 - Bank Spółdzielczy w Piasecznie o. Konstancin-Jeziorna

- Wpłaty zabezpieczeń umów należytego wykonania umowy
- Wadia w zakresie postępowań przetargowych


MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer