Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Biuro Rady Miejskiej

ul. Piaseczyńska 77

Kierownik: Bożena Mirończuk,  tel. 22 4842 460

Pracownicy:

Inspektor Joanna Bednarczyk,  tel. 22 4842 461

Inspektor Mariola Pietras,  tel. 22 4842 462

Inspektor Katarzyna Goral, tel. 22 4842 462

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Agata Wilczek,  tel. 22 4842 463


Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy zapewnienie radnym organizacyjnych i technicznych warunków do sprawnego funkcjonowania, a w szczególności:

1) obsługa Rady Miejskiej, a w tym:

a) opracowanie projektów sprawozdań i informacji z działalności rady i jej komisji,

b) zabezpieczenie właściwych warunków przeprowadzenia sesji,

c) przygotowywanie i terminowe doręczenia zawiadomień i materiałów na sesję rady,

d) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady miejskiej,
e) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem skarg i wniosków kierowanych do rady miejskiej oraz czuwanie nad terminowością ich załatwiania,

f) sporządzanie protokołów z sesji rady miejskiej.

2) obsługa przewodniczącego rady miejskiej, a w tym:

a) wykonywanie czynności zapewniających sprawne kierowanie pracami rady miejskiej,

b) przedstawianie we właściwym czasie materiałów na sesję,

c) dokonywanie na zlecenie określonych badań i analiz z zakresu problematyki funkcjonowania rady miejskiej i jej komisji,

d) prowadzenie spraw kancelaryjno - biurowych.
3) obsługa komisji rady, a w tym:

a) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń komisji,

b) przygotowanie materiałów na posiedzenie komisji,

c) sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji,

d) prowadzenie rejestru wniosków komisji,

e) przekazywanie wniosków komisji do burmistrza.

4) obsługa radnych przez tworzenie im właściwych warunków do wykonywania przez nich obowiązków wynikających z piastowania mandatu, a w szczególności:

a) dostarczanie radnym materiałów umożliwiających świadome i aktywne uczestnictwo w sesjach i pracach komisji,

b) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz przekazywanie ich burmistrzowi,

c) organizowanie szkolenia radnych,

d) sporządzanie zestawień uprawniających radnych do otrzymania diet za udział w posiedzeniach oraz sporządzanie rozliczeń finansowych w tym zakresie.

Autor: Autor: Patryk Siepsiak

2019-03-06

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer