Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Piaseczyńska 77

Kierownik wydziału: Renata Skonieczna, tel. 22 4842 480

Pracownicy: Inspektor Ewelina Łukasiuk, tel. 22 4842 481


Do zadań Biura Zamówień Publicznych należą sprawy związane z prowadzeniem postępowań o zamówienie publiczne, a w szczególności:

1) opracowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych uwzględniających specyfikę Urzędu oraz zmieniający się stan prawny,

2) opracowywanie wzorów dokumentacji przetargowej,

3) prowadzenie centralnego rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

4) sporządzanie wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wydanie stosownych decyzji administracyjnych,

5) sporządzanie sprawozdań rocznych,

6) współpraca z Biurem Prawnym w zakresie prawa zamówień publicznych,

7) dbałość o staranne przestrzeganie prawa we wszystkich procedurach dotyczących zamówień publicznych dokonywanych przez gminę,

8) opiniowanie wszelkich czynności podejmowanych przez wydziały w trakcie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

9) opiniowanie wszelkich dokumentów przygotowywanych przez wydziały w trakcie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

10) sporządzanie dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

11) uzgadnianie z wydziałami wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

12) udział w powoływanych przez kierownika urzędu komisjach przetargowych,

13) ogłaszanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,

14) reprezentowanie gminy wraz z przedstawicielem komórki wnioskującej o udzielenie zamówienia w trakcie postępowania odwoławczego.

Aktualne oraz archiwalne postępowania prowadzone przez Biuro Zamówień Publicznych UMiG Konstancin-Jeziorna można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: Patryk Siepsiak

2014-03-13

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer