Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Biuro Zarządzania Kryzysowego

ul. Warszawska 32

Imię i nazwisko – stanowisko Nr telefonu
Lucjan Porowski – inspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego 22 484 24 98
Paweł Kralik – inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 22 484 24 98Do zakresu działania Biura Zarządzania Kryzysowego należy:

I. W zakresie spraw Zarządzania Kryzysowego, spraw Obronnych, Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych (osoba odpowiedzialna - Paweł Kralik):

 1. planowanie, kierowanie, koordynowanie oraz realizacja przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych, w tym opracowanie wytycznych oraz planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań obronnych;
 2. opracowanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;
 3. opracowywanie, uzgodnienie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy oraz stosownych programów obronnych;
 4. opracowanie i uaktualnienie planu przygotowań służby zdrowia do zabezpieczenia potrzeb obronnych;
 5. realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania gminą, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
 6. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu na okres wojny oraz projektu zarządzenia burmistrza wprowadzającego ten regulamin w życie;
 7. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
 8. prowadzenie rejestracji do kwalifikacji wojskowej;
 9. udział w pracach Powiatowej Komisji Kwalifikacji Wojskowej;
 10. opracowanie i bieżące uaktualnienie dokumentacji stałego dyżuru;
 11. analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony;
 12. opracowywanie rocznych świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 13. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
 14. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej;
 15. planowanie, kierowanie, koordynowanie oraz realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 16. przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym;
 17. przygotowanie dokumentacji w zakresie orzekania przez burmistrza o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
 18. prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;
 19. prowadzenie spraw właściwych dla kompetencji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a w tym:
  • prowadzenie kancelarii tajnej,
  • nadzorowanie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
  • nadzór nad zapewnieniem ochrony fizycznej komórek organizacyjnych,
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  • okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych,
  • opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
  • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 20. współdziałanie z Policją i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy.

II. W zakresie spraw przeciwpożarowych:

 1. prowadzenie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w jednostkach organizacyjnych gminy;
 2. kontrola zapewnienia na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów;
 3. dokonywanie przeglądu sprzętu p. poż. w urzędzie i jednostkach budżetowych gminy, w tym w placówkach oświatowych i wychowawczych;
 4. współpraca w imieniu burmistrza, ze wszystkimi gminnymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz prowadzenie ich rejestru;
 5. monitorowanie stanu technicznego taboru samochodowego wozów bojowych i planowanie ich remontów, napraw i konserwacji;
 6. prowadzenie przeglądu i szkolenia w jednostkach OSP;
 7. koordynowanie funkcjonowania gminnych OSP, poprzez:
  • tworzenie rocznych planów remontów siedzib jednostek OSP oraz planów zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP,
  • prowadzenie przeglądów, legalizacji, konserwacji, napraw i uzupełnień sprzętu p. poż. i umundurowania w jednostkach OSP,
  • tworzenie preliminarza wydatków w OSP i przygotowywania dokumentów do finansowego rozliczania wydatków z budżetu OSP,
  • miesięczne rozliczanie kierowców - konserwatorów z paliwa na podstawie miesięcznych kart drogowych i kart pracy sprzętu pożarniczego oraz wydawanie nowych kart,
  • pobieranie zaliczki pieniężnej na pilne zakupy paliwa, płynów, olejów, części zamiennych itp. celem utrzymania samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej,
  • naliczanie członkom poszczególnych jednostek OSP należności za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem strażaków oraz ubezpieczeniem samochodów pożarniczych oraz innej dokumentacji związanej z działalnością OSP,
  • sporządzanie umów związanych z działalnością OSP, a w tym umów o naprawy samochodów pożarniczych, zakupu sprzętu i umundurowania dla strażaków,
  • nadzorowanie zgodności wystawianych rachunków za zużycie energii elektrycznej, gazu, poboru wody w poszczególnych jednostkach OSP.

Autor: Katarzyna Szewczyk

2019-03-06

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer