Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Biuro Zarządzania Kryzysowego

ul. Piaseczyńska 77

Tel.: 22 484 23 70 (zarządzanie kryzysowe); 22 4842 487 (sprawy przeciwpożarowe)

Pracownicy:
Paweł Kralik - inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

Lucjan Porowski - podinspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Do zakresu działania Biura Zarządzania Kryzysowego należy:
I. W zakresie spraw zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych:

1) planowanie, kierowanie, koordynowanie oraz realizacja przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych, w tym opracowanie wytycznych oraz planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań obronnych,

2) opracowanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,

3) opracowywanie, uzgodnienie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy oraz stosownych programów obronnych,

4) opracowanie i uaktualnienie planu przygotowań służby zdrowia do zabezpieczenia potrzeb obronnych,

5) realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania gminą, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
6) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu na okres wojny oraz projektu zarządzenia burmistrza wprowadzającego ten regulamin w życie,

7) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

8) prowadzenie rejestracji do kwalifikacji wojskowej,

9) udział w pracach Powiatowej Komisji Kwalifikacji Wojskowej,
10) opracowanie i bieżące uaktualnienie dokumentacji stałego dyżuru,

11) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,

12) opracowywanie rocznych świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

13) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

14) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej,

15) planowanie, kierowanie, koordynowanie oraz realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

16) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym,

17) przygotowanie dokumentacji w zakresie orzekania przez burmistrza o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

18) prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych,

19) prowadzenie spraw właściwych dla kompetencji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a w tym:

a) prowadzenie kancelarii tajnej,

b) nadzorowanie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,

c) nadzór nad zapewnieniem ochrony fizycznej komórek organizacyjnych,

d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

e) okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych,

f) opracowywanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

g) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

20) współdziałanie z policją i strażą miejską w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy.

II. W zakresie spraw przeciwpożarowych:

1) prowadzenie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w jednostkach organizacyjnych gminy,

2) kontrola zapewnienia na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,

3) dokonywanie przeglądu sprzętu p. poż. w Urzędzie i jednostkach budżetowych gminy, w tym w placówkach oświatowych i wychowawczych,

4) współpraca w imieniu burmistrza, ze wszystkimi gminnymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz prowadzenie ich rejestru,

5) monitorowanie stanu technicznego taboru samochodowego wozów bojowych i planowanie ich remontów, napraw i konserwacji,

6) prowadzenie przeglądu i szkolenia w jednostkach OSP,

7) koordynowanie funkcjonowania gminnych OSP, poprzez:

a) tworzenie rocznych planów remontów siedzib jednostek OSP oraz planów zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP,

b) prowadzenie przeglądów, legalizacji, konserwacji, napraw i uzupełnień sprzętu przeciwpożarowy i umundurowania w jednostkach OSP,

c) tworzenie preliminarza wydatków w OSP i przygotowywania dokumentów do finansowego rozliczania wydatków z budżetu OSP,

d) miesięczne rozliczanie kierowców - konserwatorów z paliwa na podstawie miesięcznych kart drogowych i kart pracy sprzętu pożarniczego oraz wydawanie nowych kart,

e) pobieranie zaliczki pieniężnej na pilne zakupy paliwa, płynów, olejów, części zamiennych itp. celem utrzymania samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej,

f) naliczanie członkom poszczególnych jednostek OSP należności za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,

g) prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem strażaków oraz ubezpieczeniem samochodów pożarniczych oraz innej dokumentacji związanej z działalnością OSP,

h) sporządzanie umów związanych z działalnością OSP, a w tym umów o naprawy samochodów pożarniczych, zakupu sprzętu i umundurowania dla strażaków,

i) nadzorowanie zgodności wystawianych rachunków za zużycie energii elektrycznej, gazu, poboru wody w poszczególnych jednostkach OSP.

Autor: Autor: PWZ

2019-03-06

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer