Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

II Zastępca Burmistrza - Dariusz Zieliński

Sekretariat pok. nr 82 (I piętro): 22 484 23 10

E-mail: sekretariat@konstancinjeziorna.pl

II Zastępca burmistrza przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 13.00-17.00.

Zapisy interesantów:

- telefonicznie: 22 484 23 05

- e-mailem: kancelaria@konstancinjeziorna.pl

- osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca - stanowisko Kancelaria/Informacja

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.

II Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór nad:
a) Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami.
b) Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
c) Biurem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
d) Wydziałem Oświaty Kultury i Zdrowia,
e) Wieloosobowym stanowiskiem ds. działalności gospodarczej,
f) Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
g) Gminnym Żłobkiem,
h) Gminnymi jednostkami oświatowymi,
i) Jednostkami pomocniczymi,
j) Biblioteką Publiczną.


II Zastępca Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna prowadzi w imieniu Burmistrza Gminy niżej wymienione sprawy i wydaje decyzje administracyjne:

1) wydawania zaświadczeń dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

2) wydawania zaświadczeń o numeracji porządkowej nieruchomości;

3) podpisywania pism w sprawie użytkowania wieczystego;

4) podpisywania ogłoszeń o przetargach, wykazów nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy, najmu, sprzedaży;

5) podpisywania wniosków do ksiąg wieczystych;

6) podpisywania wezwań do zapłaty oraz monitów;

7) podpisywania protokołów uzgodnień dotyczących nabycia nieruchomości;

8) podpisywania wniosków o dofinansowanie projektów pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych;

9) podpisywania załączników niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie;

10) podpisywania wniosków o płatność w ramach zawartych umów o dofinansowanie;

11) podpisywania załączników niezbędnych do złożenia wniosku o płatność;

12) podpisywania sprawozdań składanych w trakcie realizacji projektu;

13) podpisywania sprawozdań składanych na zakończenie realizacji projektu;

14) podpisywania sprawozdań składanych w okresie trwałości projektu;

15) udzielania odpowiedzi na wnioski, pisma mieszkańców, organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, fundacji itp. w zakresie nadzorowanych Wydziałów, Biur i Samodzielnych Stanowisk;

16) udzielania odpowiedzi na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych gminy (żłobek, szkoły, przedszkola, biblioteka) oraz jednostek samorządu terytorialnego;

17) podpisywania dokumentów związanych z realizacją funduszu sołeckiego i inicjatyw lokalnych z wyłączeniem umów;

18) akceptowania zaliczek;

19) podpisywania faktur za dzierżawę i najem składników majątkowych gminy;

20) wydawania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane po uprzednim parafowaniu przez Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;

21) udzielania odpowiedzi na wnioski dotyczące informacji publicznej w zakresie nadzorowanych Wydziałów, Biur i Samodzielnych Stanowisk;

22) wydawania obwieszczeń w zakresie tematyki nadzorowanych Wydziałów;

23) udzielania informacji w zakresie merytorycznym nadzorowanych Wydziałów;

24) wydawania zawiadomień:

- o wszczęciu postępowania administracyjnego,

- o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- o wykreśleniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania, odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- o zmianie adresu,

- o przekazaniu pisma/podania do organu właściwego W sprawie,

- o podejrzeniu popełnienia przestępstwu w zakresie znęcania się nad zwierzętami,

- o wydaniu opinii przez RDOS/Sanepid/ Wody Polskie,

- o zakończeniu postępowania,

- o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

25) podpisywania sprawozdań:

- z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi/roczne,

- w realizacji programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pi renu/roczne,

- realizacji programu ochrony powietrza,

- z gospodarowania dochodami,

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowisku,

- GUS statystyka gminy — leśnictwo i ochrona środowiska — wieś i miasto;

26) wydawania decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości;

27) wydawania decyzji o przyznanie stypendium socjalnego;

28) wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych;

29) wydawania decyzji o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;

30) wydawania decyzji:

- nakazujących usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,

- o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej,

- o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów,

- o odmowie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów,

- o nałożeniu kary za usunięcie drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia lub za zniszczenie drzew/krzewów,

- wnoszących sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzew/krzewów,

- o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia traktowanego w sposób określony w art. 6 List. 2 ustawy o ochronie zwierząt,

- o środowiskowych uwarunkowaniach,

- o zmianie stanu wody na gruncie,

- o rozgraniczenie nieruchomości;

31) wydawania postanowień o podziale nieruchomości;

32) wydawania postanowień o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości;

33) wydawania postanowień:

- o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji administracyjnej,

- nakładające obowiązek uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/krzewów,

- o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- o zatwierdzeniu projektów prac geologiczno-inżynierskich.

Autor:

2019-03-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer