Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Rada jednogłośnie przyjęła budżet na rok 2020

Rada Miejska Konstancina-Jeziorny przyjęła uchwałę budżetową na rok 2020. Radni byli jednomyślni. „Za“ projektem przyszłorocznych dochodów i wydatków przedstawionych przez burmistrza Kazimierza Jańczuka głosowało 17 obecnych na sesji rajców.


Dochody w 2020 r.

Przyszłoroczne wpływy do budżetu gminy zaplanowano na poziomie 182,7 mln zł (bieżące – 175,8 mln zł, majątkowe – 6,9 mln zł) i pochodzić będą głównie z tytułu podatków PIT i CIT – 87,5 mln zł (47,91%), dotacji celowych – 30 mln zł (16,46%), subwencji – 18,9 mln zł (10,39%) oraz pozostałych źródeł dochodów – 1,6 mln zł (0,96%). Niestety, dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zmniejszone przez ministra rozwoju i finansów w stosunku do bieżącego roku o kwotę 4,9 mln zł. W 2019 r. kwota ta wynosiła 92,5 mln zł, a przewidziana na przyszły rok to 87,5 mln zł. Co więcej, o ponad 537,2 tys. zł zostało zwiększone tzw. janosikowe. Gmina Konstancin-Jeziorna na rzecz biedniejszych samorządów w 2020 r. zapłaci 9,6 mln zł, w 2019 r. było to 9 mln zł. W efekcie spowodowało to zmniejszenie środków finansowych w dochodach gminy o 5,5 mln zł, a tym samym niższe nakłady na zadania inwestycyjne. Niezależnie od powyższego subwencja oświatowa została określona na kwotę 18,9 mln zł, a na same wynagrodzenia dla nauczycieli potrzeba ok. 23 mln zł. Powyższa sytuacja jest konsekwencją ustaw podjętych w poprzedniej kadencji przez Sejm RP oraz rozporządzeń wydanych przez właściwych ministrów.


Wydatki w 2020 r.

Przyszłoroczne wydatki zaplanowano w kwocie 206,3 mln zł, w tym bieżące – 175,7 mln zł i majątkowe – 30,5 mln zł. – W poprzednich latach gmina przeznaczyła duże środki finansowe na modernizację i rozbudowę szkół, budowę przedszkoli, przebudowę obiektów zabytkowych z przeznaczeniem na cele publiczne, budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę domów ludowych i strażnic OSP oraz rozwój komunikacji publicznej – wymienia Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – Wszystko to było zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, a w efekcie wygenerowało duże środki finansowe na ich bieżące utrzymanie.

Największa pula wydatków przeznaczona będzie na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 56,1 mln zł, rodziny – 32,5 mln zł, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 25,8 mln zł oraz administracji publicznej – 19,7 mln zł. Ponadto: 17,5 mln zł zostanie przeznaczone na wydatki z obszaru transportu i łączności, 10,7 mln zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, a 8,6 mln zł na pomoc społeczną. Pozostałe wydatki to łącznie 19,5 mln zł.


Wydatki i zakupy inwestycyjne

Spośród wszystkich wydatków 24,7 mln zł to te inwestycyjne, które zostaną przeznaczone m.in. na:

  • wykup gruntów pod inwestycje i drogi – 5 mln zł, 
  • budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna – 4,7 mln zł, 
  • dotację dla Konstancińskiego Domu Kultury na budowę Muzeum Wycinanki Polskiej – 3,2 mln zł, 
  • przebudowę dróg wraz z odwodnieniem na terenie północno-zachodniego Skolimowa – 2,7 mln zł, 
  • projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czarnowie – 1,5 mln zł, 
  • rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie – 1 mln zł,
  • przebudowę budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej – 1 mln zł.


Deficyt i zadłużenie

Projekt budżetu zakłada również 23,5 mln zł deficytu, który zostanie sfinansowany z przychodów w wysokości 10,5 mln zł pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 13,5 mln zł. Prognozowana kwota zadłużenia gminy na koniec 2020 r. ma wynieść nieco ponad 13 mln zł.


Radni jednomyślni

18 grudnia konstancińscy radni przyjęli uchwałę budżetową jednogłośnie. „Za“ głosowało 17 obecnych na sesji rajców. – Bardzo serdecznie dziękuję za uchwalenie budżetu na rok 2020 – dziękował po głosowaniu radnym burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Jest to wspólne dzieło rady miejskiej i burmistrza, a wszystko po to, by spełniać oczekiwania mieszkańców. Dziękuję również za aktywny udział w procesie uchwalania tego budżetu – za merytoryczne dyskusje na poszczególnych komisjach. To, że się nieraz różnimy w ocenie określonego zadania to dobry prognostyk na przyszłość. Pokazuje to dzisiaj, że potrafimy mieć różne zdania, ale w efekcie jesteśmy jednolitej myśli, a wszystko po to, żeby jak najlepiej pracować na rzecz mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor: Patryk Siepsiak

2019-12-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer