Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Weź udział w pracach komisji

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych. Propozycje należy składać do 22 czerwca.

W związku z ogłoszonym 3 czerwca 2015 r. drugim otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, turystyki, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ratownictwa i ochrony ludności, w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2015, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.

1. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), które spełniają następujące kryteria:

  • korzystają w pełni z praw publicznych,
  • są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. konkursie,
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm),
  • wyrażają zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.

2. Zadania członka komisji konkursowej

Zadaniem członka komisji konkursowej jest ocena złożonych ofert w ww. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego ww. konkursu. Planowany termin prac komisji konkursowej: 29.06.2015 – 10.07.2015.

3. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur

Zgłoszenie kandydatury winno nastąpić najpóźniej do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz.16.00 (liczy się data i godz. wpływu) poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, stanowiącego Załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, kancelaria (pok. nr 4).

4. Pozostałe informacje

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) na członka komisji konkursowej.

Autor: Arkadiusz Jaskółowski

2015-06-11

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer