Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nabór kandydatów do komisji

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 kwietnia.

W związku z ogłoszonym w dniu 25 marca 2015 r. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2015, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.
1. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz.1118), które spełniają następujące kryteria:

a) korzystają w pełni z praw publicznych,

b) są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118), z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. konkursie,

c) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm),

d) wyrażają zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.
2. Zadania członka komisji konkursowej

Zadaniem członka komisji konkursowej jest ocena złożonych ofert w ww. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego ww. konkursu. Planowany termin prac komisji konkursowej: 21.04.2015 - 15.05.2015.
3. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur

Zgłoszenie kandydatury winno nastąpić najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2015 r. do godz.16.00 (liczy się data i godz. wpływu) poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, stanowiącego Załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, Kancelaria (pok. nr 4).
4. Pozostałe informacje

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz.1118) na członka komisji konkursowej.

Autor: Wydz. Oświaty , Kultury i Zdrowia

2015-04-09

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer