Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Podanie do publicznej wiadomości

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna podaje do wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożoną przez Stowarzyszenie Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego ze Starych Babic. Do 20 listopada jest czas na zgłaszanie uwag.

Bajki -Mikołajki

Stowarzyszenie Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego ze Starych Babic złożyła ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Bajki - Mikołajki” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Do publicznej wiadomości

Uznając celowość realizacji powyższego zadania podaję ofertę Stowarzyszenia Muzycznego im. Kazimierza Wiłkomirskiego ze Starych Babic do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19a ust 4 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może złożyć uwagi do ww. oferty.

Zgłaszanie uwag

Uwagi w formie pisemnej można zgłaszać do 20 listopada 2015 r. w następujący sposób:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: promocja@konstancinjeziorna.pl,
  • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, (pokój nr 4),
  • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32,
    05-520 Konstancin-Jeziorna.

Autor: Arkadiusz Jaskółowski

2015-11-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer