Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Powstał plan gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Konstancin-Jeziorna ma swój pan gospodarki niskoemisyjnej. Przyjęty przez radnych do realizacji dokument określa strategię inwestycji i innych działań służących redukcji gazów cieplarnianych, podniesieniu efektywności energetycznej i zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Dofinansowanie na program

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawy jego jakości. A będzie to możliwe m.in. poprzez zwiększenie w bilansie energetycznym gminy udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Na przygotowanie planu gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 w ramach działania 9.3. 

Redukcja spalin

W dokumencie przyjętym przez konstancińskich radnych znajdziemy m.in. wyniki inwentaryzacji wykorzystania na terenie gminy i emisją energii dwutlenku węgla, którą przygotowano na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy. W planie ujęto też cele dotyczące redukcji emisji szkodliwych związków do powietrza. Jego autorzy zaproponowali system monitoringu wdrażanych przedsięwzięć. Realizacja zaplanowanych zadań ma doprowadzić do redukcji gazów cieplarnianych, zmniejszenia całkowitego zużycia energii oraz zwiększenia udziału odnawialnych jej źródeł w 2020 roku. 

Opracowano związane z tym zadania z podziałem na sektory:

Użyteczność publiczna
 • Aktualizacja strategicznych dokumentów związanych z gospodarką energetyczną.
 • Wdrażanie systemu „zielonych” zamówień/zakupów publicznych
 • Kompleksowa modernizacja budynku Przedszkola nr 4 „Leśna Chatka” w standardzie energooszczędnym
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego, znajdujących się na terenie gminy
 • Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach systemu wodociągowego i odprowadzania ścieków na terenie gminy
 • Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego
Mieszkalnictwo
 • Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy
 • Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych
 • Organizacja akcji społecznych o charakterze edukacyjnym, poświęconych zagadnieniom niskiej emisji, efektywności energetycznej oraz odnawialnym źródłom energii
 • Odnawialna energia w Konstancinie-Jeziornej: utworzenie, prowadzenie i promocja punktu dla mieszkańców, informującego w zakresie energii prosumenckiej
Handel, usługi, przedsiębiorstwa
 • Modernizacja infrastruktury przedsiębiorstwa ciepłowniczego – wymiana źródeł oraz przebudowa sieci ciepłowniczej
 • Działania informacyjno-promocyjne dotyczące ograniczenia zużycia energii oraz ograniczenia niskiej emisji
 • Poprawa efektywności energetycznej
Transport
 • Budowa ścieżek rowerowych terenie gminy
 • Modernizacja infrastruktury drogowej
 • Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych z efektywnym i ekologicznym transportem

Pełen plan gospodarki niskoemisyjnej do pobrania poniżej.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-11-06

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer