Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Radni będą obradować

W przyszłą środę (18 listopada) będzie obradować Rada Miejska Konstancina-Jeziorny. Podczas najbliższej sesji rajcy zdecydują m.in. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Hugonówki” w Konstancinie-Jeziornie oraz o sprzedaży gminnych nieruchomości.


Spotkają się po raz 14.

To już czternasta sesja w tej kadencji. Porządek obrad, które w przyszłą środę (18 listopada) rozpoczną się tradycyjnie o godz. 10.00 jest dość obszerny. Rajcy będą debatować m.in. o gminnych programach - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także o współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Poza tym zadecydują o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Hugonówki” w Konstancinie-Jeziornie.

Będą głosować

Na liście projektów uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie znalazły się również te dotyczące m.in: zmian w tegorocznym budżecie gminy, wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Wilanowskiej 1A w Konstancinie-Jeziornie, a także ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. 

Poniżej publikujemy szczegółowy porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Stwierdzenie kworum.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
V. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
VI. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • Zmian uchwały budżetowej na rok 2015,
 • Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019,
 • Zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 166/VI/18/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej 1A, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 4/1 z obrębu 02-03 oraz działki ewidencyjnej numer 108/7, 108/18, 108/20 z obrębu 03-12,
 • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie,
 • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Hugonówki” w Konstancinie-Jeziornie,
 • Zmiany uchwały Nr 32/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz udzielenia dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie,
 • Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji , za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
 • Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016,
 • Zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna,
 • Przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014,
  Rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

IX. Wystąpienia mieszkańców.
X. Korespondencja.
XI. Rozpatrzenie skarg.
XII. Wolne wnioski.
XIII. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja pkt. IX wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz.14.00

Autor: Patryk Siepsiak

2015-11-10

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer