Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Strażnicy miejscy bardziej aktywni

Kończące się wakacje to dobry okres na podsuwanie pracy w pierwszym półroczu 2015 roku. Sprawozdanie z działalności za ten okres przedstawił burmistrzowi, Kazimierzowi Jańczukowi komendant konstancińskiej Straży Miejskiej. Z przekazanej informacji wynika, że w stosunku do analogicznego okresu w 2014 roku wzrosła liczba interwencji, szczególnie tych, podejmowanych z inicjatywy samych funkcjonariuszy.

Czym zajmują się strażnicy miejscy?

Straż miejska podejmuje interwencje zarówno te wynikające z przyjętego wcześniej harmonogramu, jak również te, będące reakcją na zgłoszone przez mieszkańców nieprawidłowości. Znaczna część działań dotyczy spraw związanych z utrzymaniem porządku. Strażnicy reagują na zaśmiecanie miejsc publicznych i nieporządek w obrębie nieruchomości, a także na wylewane czy wysypywane nieczystości. Wciąż aktualny jest problem ujawniania i zwalczania dzikich wysypisk śmieci. Mieszkańcy zgłaszają też, pozostające bez opieki właścicieli zwierzęta domowe, jak również dzikie zwierzęta ranne, chore i zagrożone. Osobny rozdział pracy strażników miejskich stanowią interwencje związane z nieprawidłowo zaparkowanymi, stwarzającymi zagrożenie, pojazdami oraz ujawnianie wykroczeń drogowych, szczególnie przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Najwięcej interwencji Straż Miejska w Konstancinie podejmuje wobec osób spożywających alkohol w miejscach publicznych oraz zakłócających spokój i porządek.

Pierwsze półrocze 2015 roku w liczbach

W pierwszych sześciu miesiącach br. liczba interwencji Straży Miejskiej wyniosła 2268 i była wyższa od liczby interwencji przeprowadzonych w analogicznym okresie roku ubiegłego o blisko 250. W minionym półroczu mniej było zgłoszeń kierowanych do Straży Miejskiej przez mieszkańców. Miało to z pewnością związek z tym, że sami funkcjonariusze byli aktywniejsi i częściej sami ujawniali nieprawidłowości. W omawianym okresie funkcjonariusze interweniowali średnio ponad 12 razy dziennie, w tym ze zgłoszeń mieszkańców – 8.

Liczba nałożonych mandatów wyniosła ogółem 445 i była zbliżona do liczby grzywien nałożonych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Nałożenie mandatu traktowane było jako środek ostateczny. Wobec osób, które dopuściły się wykroczenia po raz pierwszy, najczęściej stosowane były pouczenia. Dopiero, gdy te nie skutkowały nakładano mandaty karne. Dowodem na mniej represyjną, a bardziej prospołeczną politykę oddziaływania jest ponad dwukrotny wzrostu liczby pouczeń z 315 w pierwszym półroczu ubiegłego roku, do 709 w analogicznym okresie 2015 roku.

Wobec sprawców wykroczeń porządkowych najwięcej środków prawnych (pouczenia, mandaty karne, wnioski o ukaranie do sądu) zastosowano za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych -179. W następnej kolejności represjonowane były wykroczenia z ustawy o utrzymaniu porządku, zakłócenia spokoju i porządku publicznego oraz przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, przy czym liczba zastosowanych środków prawnych wobec sprawców tych ostatnich nieprawidłowości wzrosła trzykrotnie.

Kontrowersyjny fotoradar

Wiele kontrowersji w całej Polsce budzi fakt nadmiernego wykorzystywania przez straże miejskiej fotoradarów. Zarzuty dotyczą tego, że straże zajmują się niemal wyłącznie nakładaniem mandatów za wykroczenia drogowe. Polityka wykorzystania fotoradaru przez konstancińską Staż Miejską ma na celu głównie poprawę bezpieczeństwa, a nie zasilanie budżetu gminy. Świadczą o tym statystyki. W pierwszym półroczu br. wobec sprawców wykroczeń porządkowych zastosowano ogółem 441 środków prawnych, natomiast za wykroczenia ujawnione z użyciem fotoradaru – 376, a więc znacząco mniej.

Jak zapewnia nas komendant konstancińskiej Straży Miejskiej, Stanisław Grudzień, funkcjonariusze przyjęli zasadę, że kara grzywny nakładana w drodze mandatu karnego czy przez sąd w wyniku skierowanego wniosku o ukaranie nie jest celem samym w sobie. Ma się jedynie przyczynić do wyegzekwowania pożądanego, oczekiwanego przez mieszkańców spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Autor: Piotr Stankiewicz

2015-08-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer