Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Budżet gminy na 2017 rok

Rada Miejska na sesji w dniu 14 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet gminy na 2017 rok. Jest to w historii naszej gminy największy budżet, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Dochody wyniosą 142 165 473 złotych, a wydatki 165 250 753 złotych. Wydatki niewygasające będą w wysokości 6 534 650 zło­tych.

Nadwyżka budżetowa

Deficyt wyniesie 23 085 280 zło­tych i zostanie sfinansowany przy­chodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachun­ku bieżącym w wysokości 3 085 285 zł oraz z nadwyżki budżeto­wej z lat ubiegłych w wysokości 20 000 000 złotych. - W chwili obecnej gmina nie jest zadłużona i posiada nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Deficyt nie stano­wi więc żadnego zagrożenia dla finansów gminy, a stwarza szansę na realizację oczekiwań naszych mieszkańców. - mówi burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Planowane zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wyniesie 688 726 zł. Sta­nowi to zaledwie 0,48 % przewi­dywanych docho­dów, podczas gdy przepisy pozwa­lają zadłużyć jed­nostkę samorządu terytorialnego do 60%.

Planowane wydatki

Na co będą wydatkowane środki finansowe w 2017 roku:
- wydatki majątkowe - 40 717 179 złotych, w tym wydatki inwestycyj­ne - 36 915 995 zł, zakupy inwesty­cyjne - 2 874 823 zł
- oświata - 46 102 813 zł w tym subwencja oświatowa to zaledwie 14 315 737 zł,
- pomoc społeczna - 6 466 168 zł
- program 500+ - 12 353 000 zł
- biblioteka - 1 188 063 zł
- Konstanciński Dom Kultury 3 250 000 zł
- Gminny Ośrodek Sportu i Re­kreacji - 1 947 436 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 18 996 836 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3 060 991 zł
- transport i łączność – 12 092 170 zł
- żłobek gminny – 1 560 213 zł
- budżet obywatelski - 980 814 zł
- fundusz sołecki - 553 579

i inne opisane szczegółowo w uchwa­le nr 411/VII/26/2016 Rady Miej­skiej Konstancin-Jeziorna, z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Je­ziorna na rok 2017.

W roku 2017 nie planuje się zacią­gania kredytów i pożyczek. Gminie pozostało do spła­cenia w 2017 roku 744 076 zł z tytułu zaciągniętych po­życzek w latach ubiegłych. Ponadto w roku 2017 gmina będzie mu­siała wpłacić do budżetu pań­stwa „janosikowe” w wysokości 8 961 256 zł.

Autor:

2016-12-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer