Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

W środę sesja Rady Miejskiej

W najbliższą środę (13 kwietnia) będzie obradować Rada Miejska Konstancina-Jeziorny. Podczas najbliższej sesji rajcy zajmą się m.in.: programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zdecydują też o przystąpieniu do sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek. Początek posiedzenia o godz. 10.00. 

Po raz 19.

Rajcy w tej kadencji będą obradować po raz 19. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00. Miejsce spotkania to tradycyjnie sala posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie. Projekty uchwał, którymi w środę zajmą się radni publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej (link otwiera się w nowym oknie). 

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Stwierdzenie kworum.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
V. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
VI. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
VII. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian uchwały budżetowej na rok 2016,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019,
 3. nadania imienia Gminnemu przedszkolu Nr 5 z siedzibą w Oborach,
 4. wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Konstancin-Jeziorna pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego,
 5. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku,
 6. wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 7. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Piotra Skargi (dz. ew. 46 z obr.03-10),
 8. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 53 i 9/15 z obrębu 03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie,
 9. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 52 z obrębu 0017 Obórki, gmina Konstancin-Jeziorna,
 10. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 88/2 z obrębu 0010 Kawęczynek- Borowina,
 11. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczyn oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 77 z obrębu 0009 Kawęczyn,
 12. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu,
 13. zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie,
 14. upoważnienia Kierownika Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawania dodatku energetycznego,
 15. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna,
 16. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna,
 17. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna,
 18. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie,
 19. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czarnów - rejon ul. Skowronka,
 20. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna,
 21. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/2 z obrębu 03-01 w Konstancinie- Jeziornie,
 22. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 40/2 z obrębu 03-03 w Konstancinie-Jeziornie,
 23. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Świetlicowej,
 24. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy "A" uzdrowiska i terenów przyległych etap I - dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie,
 25. w sprawie uchylenia uchwały nr 485/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna,
 26. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna,
 27. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska - etap 2,
 28. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna,
 29. w sprawie uchylenia uchwały nr 77/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Oborska, zmienionej uchwałą nr 346/IV/21/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. oraz uchwałą nr 525/VI/41/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.,
 30. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Oborska w gminie Konstancin-Jeziorna,
 31. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

X. Wystąpienia mieszkańców.
XI. Korespondencja.
XII. Rozpatrzenie skarg.
XIII. Wolne wnioski.
XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja punktu X „Wystąpienia mieszkańców” przewidywana jest około godziny 14.00.

Autor: Patryk Siepsiak

2016-04-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer