Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konsultacje dotyczące zmian nazw ulic

Tagi:

Można już zgłaszać opinie i wyrażać chęć udziału w pracach Zespołu Konsultacyjnego, dotyczących wniosków o nadanie nazw ulic w gminie Konstancin-Jeziorna. Dotychczas do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęły dwa wnioski - jeden z Borowiny i jeden z Czarnowa – które to wnioski będą przedmiotem konsultacji i dalszych prac.

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwałą nr 332/VIIJ21/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., określiła zasady rozpatrywania wniosków o nadanie nazw miejscom publicznym w gminie Konstancin-Jeziorna. Intencją podjęcia Uchwały, było zwiększenie udziału mieszkańców oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy przy decydowaniu o istotnych sprawach dla ładu przestrzennego. Wnioski w sprawie nadania nazwy miejscu publicznemu, mogą być składane zarówno przez organizacje i stowarzyszenia na terenie gminy, jak również przez jej mieszkańców oraz Burmistrza Gminy.


Zespół Konsultacyjny

Na mocy tej samej Uchwały powołano Zespół Konsultacyjny do opiniowania złożonych wniosków dotyczących nadawania nazw miejscom publicznym. W skład Zespołu wchodzą Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cieślawski, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Alfreda Konopka, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Chojnowska, która przewodniczy również Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu, Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych Jadwiga Magdziarz, oraz Burmistrz Gminy Kazimierz Jańczuk. Zespół Konsultacyjny wydaje opinie o wnioskowanej nazwie, biorąc pod uwagę jej bezkonfliktowość, apolityczność, wartość merytoryczną oraz ocenę zasług lub znaczenie dla historii Gminy Konstancin Jeziorna, osoby lub podmiotu, którego imieniem ma być nazwane miejsce publiczne.Konsultacje, opiniowanie wniosków i procedura nadawania nazw

Przed przystąpieniem do opiniowania złożonego wniosku, Zespół Konsultacyjny opublikuje wniosek na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Gminnym. W terminie 21 dni od opublikowania, mieszkańcy mogą zgłaszać pisemnie opinie i wyrażać chęć udziału w pracach Zespołu Konsultacyjnego, przesyłając je do Przewodniczącego Zespołu w Biurze Rady Miejskiej, ul. Świetlicowa 1, w Konstancinie-Jeziornie. Osoby, które zgłosiły chęć uczestniczenia w pracach Zespołu Konsultacyjnego, są zapraszane na posiedzenie do dalszych prac nad konkretną propozycją nazwy. Po zaopiniowaniu wniosku przez Zespół Konsultacyjny, kierowany jest on w formie projektu uchwały do Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych oraz Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu, które opiniują projekt uchwały. Rada Miejska podejmuje uchwałę o nadaniu miejscu publicznemu nazwy po zakończeniu procedury na najbliższej sesji.


Dwa wnioski o zmiany nazw

Do Rady Miejskiej obecnie wpłynęły dwa wnioski dotyczące nazw miejsc publicznych. Oba dotyczą ulic. Pierwszy, złożony w imieniu mieszkańców wsi Czarnów, dotyczący drogi 23KDW, wnioskuje o nadanie tej drodze nazwy „ulica Wakacyjna”. Drugi wniosek złożony w imieniu właścicieli drogi prywatnej (dla której prowadzona jest księga wieczysta WA5M/00290308/0) położonej w Borowinie. Wnioskodawcy wnoszą o przywrócenie ww drodze nazwy „ulica Malinowa”, która tak oznaczała tę drogę do 2007 roku.


Do pobrania poniżej  Uchwała nr 332/VIIJ21/2016,  wniosek mieszkańców wsi Czarnów oraz wniosek mieszkańców wsi Borowina.Autor:

2016-11-29

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer