Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Śladem publikacji prasowej

Publikujemy wyjaśnienia Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w odpowiedzi na list przedstawicieli firmy "Coprosa Polska Sp. z o.o.", który ukazał się w jednym z ostatnich numerów "Kuriera Południowego".

Szanowni Państwo,

"W wydaniu „Kuriera Południowego” z dnia 17 marca br. ukazała się redakcyjna informacja pióra red. Anny Żuber, o opóźnieniu w budowie ratusza w Konstancinie-Jeziornie spowodowanego niewywiązywaniem się konsorcjum firm, którego liderem jest Coprosa Polska Sp. z o.o. z warunków umowy.

Na szpalcie obok tego materiału ukazał się list do redakcji, w którym przedstawiciel firmy Coprosa Polska Sp. z o.o. tłumaczy powody, dla których konsorcjum postanowiło rozwiązać umowę z Gminą Konstancin-Jeziorna. W naszej ocenie, wystąpienie to w wielu podstawowych punktach mija się z prawdą, co zmusza nas do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Zarzut „niewłaściwie skalkulowanego budżetu” dla budowy ratusza jest fałszywy. W momencie rozstrzygania postępowania przetargowego i zawierania umowy na realizację inwestycji, Gmina dysponowała łącznym budżetem w wysokości 28,8 mln zł, w tym na rok 2014 - 2,8 mln zł., na 2015 – 10,0 mln zł. i na 2016 - 16,0 mln zł. Kwoty te zabezpieczały płatności związane z realizacją inwestycji, które wg wyceny konsorcjum wynosiły ok. 24,6 mln zł. Informacje o budżecie inwestycji były powszechnie znane, zamieszczone w Uchwale budżetowej gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Należy dodać, że kolejna oferta
w przetargu opiewała na kwotę ok. 24,8 mln zł.

Podstawą złożenia oferty przez potencjalnych wykonawców, biorących udział w postępowaniu przetargowym, jest ich wycena wartości robót opracowana na podstawie przekazanego projektu budowlano-wykonawczego. Załączone przedmiary robót mają charakter informacyjno-pomocniczy, o czym oferenci są wielokrotnie informowani w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Konsorcjum w złożonej ofercie, oświadczyło na piśmie że zapoznało się z warunkami udziału w przetargu i nie wniosło do nich żadnych zastrzeżeń ani zapytań. Umowa na realizację inwestycji ma charakter ryczałtowy i nie przewiduje po jej zawarciu, zmiany wartości ani zakresu robót, poza okolicznościami określonymi w prawie. Pomimo to, w trakcie realizacji inwestycji, konsorcjum wielokrotnie występowało z wnioskami o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji robót, których nie przewidziałow swojej ofercie. Zamawiającemu składano oferty zamiany materiałów budowlanych i technologii wykonania robót określonych w dokumentacji budowlano-wykonawczej na inne, które w ocenie oferenta były równoważne (porównywalne co do jakości i cech użytkowych), natomiast w ocenie inspektorów nadzoru budowlanego i projektantów budynku, którzy na zmianę projektu musieliby wyrazić zgodę, niższe jakościowo i niegwarantujące osiągnięcia właściwej klasy budynku. Pomimo deklarowanej, niższej ceny proponowanych „zamienników”, konsorcjum nie zgadzało się na proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia. Informacja o tańszych w zakupie i eksploatacji systemach ogrzewania i klimatyzacji nie znalazła potwierdzenia w opinii projektantów, którzy nie wyrazili zgody na zamianę systemów. Z tych powodów zamawiający nie miał prawa zaakceptować proponowanych zamian. Konkluzja o braku decyzyjności urzędników jest nieuprawniona. Wszelkie propozycje zmian były przekazywane projektantom obiektu, którzy po ich rozpatrzeniu, wydawali pisemne stanowiska, przekazywanie niezwłocznie wykonawcy.

Wykonawca opracował harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji budowy, w myśl którego do końca 2015 r. miał osiągnąć 40% zaawansowania inwestycji, natomiast w rzeczywistości osiągnął 25%. Powodem takiego stanu, w naszej ocenie, były długie przestoje na budowie, w tym „strajk” pracowników wykonawcy, udokumentowane wieloma wpisami inspektorów nadzoru w dzienniku budowy, a także w notatkach z narad koordynacyjnych, w tym w obecności Burmistrza i pełnomocnika konsorcjum.

Według naszej wiedzy potwierdzonej przez władze samorządowe Dzielnicy Wilanów m st. Warszawy i miasta Konin, firmy wchodzące w skład konsorcjum zawarły z nimi umowy na realizację inwestycji o wielomilionowych wartościach, z których się nie wywiązały, co było powodem rozwiązania umów.  Władze samorządowe Gminy Konstancin-Jeziorna pryncypialnie wymagają od każdego wykonawcy inwestycji publicznej profesjonalizmu, wysokiej jakości usługi i terminowości jej wykonania. W przypadku budowy ratusza te standardy nie były przez wykonawcę dotrzymywane."

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

Autor: PWOS

2016-03-29

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer