Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Burmistrz zaprasza kandydatów do komisji

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych. Magistrat czeka na formularze zgłoszeniowe do 17 października. 

Ogłoszenie

W związku z ogłoszonym w dniu 27 września 2016 roku IV otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w gminie Konstancin-Jeziorna, w roku 2016, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.

 1. Wymagania stawiane kandydatom
  W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), które spełniają następujące kryteria:
  a) korzystają w pełni z praw publicznych,
  b) są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. konkursie,
  c) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135),
  d) wyrażają zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.
 2. Zadania członka komisji konkursowej
  Zadaniem członka komisji konkursowej jest ocena złożonych ofert w ww. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego ww. konkursu. Planowany termin prac komisji konkursowej: 20.10.2016 – 04.11.2016.
 3. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur
  Zgłoszenie kandydatury winno nastąpić najpóźniej do dnia 17 października 2016 r. do godz.15.00 (liczy się data i godz. wpływu) poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz  z oświadczeniem, stanowiącego Załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, Kancelaria (pok. nr 4).
 4. Pozostałe informacje
  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Spośród zgłoszonych kandydatur  burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członka komisji konkursowej.

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak/Biuro Komunikacji Społecznej

2016-10-07

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer