Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wyprawka dla uczniów niepełnosprawnych

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mogą skorzystać z pomocy państwa i ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników. Szkoły na wnioski czekają do 7 września.

Ponad 24 mln zł

Rządowy program „Wyprawka szkolna” od wielu lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak szacuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym roku z tej formy pomocy skorzysta nawet 57 699 uczniów. Zarezerwowano na ten cel blisko 24 mln zł.

Dla kogo pomoc?

Dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych mogą otrzymać uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc przysługuje uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży:

  • do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techników lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III i VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej  (przysługuje uczniom klas I-III szkoły podstawowej jedynie w przypadku, gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji).

Na wniosek

W tym roku, w zależności od klasy oraz od tego, czy uczeń korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego czy kształcenia specjalnego, zakres dofinansowania będzie wynosił od 175 zł do 770 zł. 

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek:

  • rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka);
  • pełnoletniego ucznia;
  • nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Potrzebne faktury

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia). W tym roku wnioski będą przyjmowane do 7 września.


Wnioski 

Formularz wniosku dostępny jest:

  1. Na stronie internetowej gminy Konstancin-Jeziorna (do pobrania poniżej).
  2. W każdej szkole prowadzonej przez gminę Konstancin-Jeziorna.
  3. W Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31, pok. nr 10.


Więcej informacji o "Wyprawce szkolnej 2016/2017" można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Autor: Patryk Siepsiak, MEN

2016-08-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer