Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ogłoszenie o naborze do komisji

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych. Zgłoszenia magistrat przyjmuje do 12 lutego.

W związku z ogłoszonym w dniu 27 stycznia 2016 r. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.

1. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz.1118 z późn.zm.), które spełniają następujące kryteria:

  • korzystają w pełni z praw publicznych,
  • są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r, poz.1118), z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. konkursie,
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2135), d) wyrażają zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.
2. Zadania członka komisji konkursowej

Zadaniem członka komisji konkursowej jest ocena złożonych ofert w ww. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego ww. konkursu. Planowany termin prac komisji konkursowej: 22.02.2016 - 11.03.2016.

3. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur

Zgłoszenie kandydatury winno nastąpić najpóźniej do dnia 12 lutego 2016 r., do godz.16.00 (liczy się data i godz. wpływu) poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, stanowiącego Załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, kancelaria (pok. nr 4).

4. Pozostałe informacje

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.) na członka komisji konkursowej.

Autor: Wydz. Oświaty, Kultury i Zdrowia

2016-02-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer