Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Konstancina-Jeziorny ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W tym roku gmina przeznaczy na ten cel 120 tys. zł. Oferty można składać do 19 lutego.

Kto może składać oferty

W otwartym konkursie ofert mogą startować organizacje pozarządowe niezaliczane do sektora finansów publicznych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także inne podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Samorząd na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przeznaczy w tym roku 120 tys. zł. 

Pieniądze na wypoczynek i zajęcia

Zainteresowani mogą ubiegać się o dotację na realizacje zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia. W pierwszym przypadku pieniądze (maksymalnie 80 tys. zł) należy przeznaczyć na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich i zagrożonych patologią.

Z kolei wsparcie można otrzymać na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych oraz na przedsięwzięcia zapobiegające alkoholizmowi i innym patologiom. Konkursowe zadania muszą być skierowane do dzieci i młodzieży z terenu gminy Konstancin-Jeziorna. Tutaj do podziału jest 40 tys. zł.

Składanie ofert

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pok. nr 4 (kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2016 r., do godz. 15.00. Szczegóły konkursu można znaleźć w Zarządzeniu nr 11/VII/2016 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (do pobrania poniżej).


Autor: Patryk Siepsiak

2016-01-27

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer