Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Urząd przyjmuje zgłoszenia

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do zespołu oceniającego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Jest na to czas do 12 lutego.

W związku z naborem wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do zgłaszania kandydatów do zespołu do oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Wymagania stawiane kandydatom

W skład zespołu mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z póżn. zm.), które spełniają następujące kryteria:

  • korzystają w pełni z praw publicznych,
  • są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. naborze wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm),
  • wyrażają zgodę na udział w pracach zespołu opiniującego wnioski złożone w ww. naborze.
Zadania członka zespołu

Zadaniem członka zespołu jest ocena złożonych wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z uwzględnieniem kryteriów określonych w uchwale nr 294/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 11 października 2012 r. Planowany termin prac zespołu: 23.02.2016 – 11.03.2016.

Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur

Zgłoszenie kandydatury powinno nastąpić najpóźniej do 12.02.2016 r. (liczy się data wpływu) poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, stanowiącego Załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, kancelaria (pok. nr 4).

Pozostałe informacje

Udział w pracach zespołu jest nieodpłatny. Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zespołu oceniającego wnioski.

Autor: Arkadiusz Jaskółowski

2016-01-18

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer