Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

XXXIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie§ 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. z późń. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 208, poz. 6258).

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie obrad.

II. Stwierdzenie kworum.

III. Odczytanie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

IV. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

V. Podjęcie projektów uchwał w sprawie :

- odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,

- powołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

VI. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Cieślawski

Autor:

2017-06-13

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer