Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Referendum gminne dotyczące objęcia Gminy Konstancin-Jeziorna przez m.st. Warszawę

Podczas XXIX sesji w dniu 10 kwietnia br., Rada Miejska uchwaliła przeprowadzenie w dniu 28 maja 2017 roku referendum gminnego, dotyczącego objęcia Gminy Konstancin-Jeziorna przez m.st. Warszawę, w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu.

Na podstawie art.2 ust.1 pkt 3. art.4. art.9 ust. 1 i 2 i art.10 ust 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 400), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna w Uchwale nr 477/VII/29/2017 postanowiła przeprowadzić referendum gminne dotyczące objęcia Gminy Konstancin-Jeziorna przez m.st. Warszawę, w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzenie proponowanych zmian ogranicza suwerenność podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy. Dodatkowo uzdrowiskowy status gminy Konstancin-Jeziorna może po włączeniu jej do miasta stołecznego Warszawy zostać utracony wobec ograniczenia podmiotowości gmin wchodzących w skład projektowanej aglomeracji warszawskiej.


Referendum 28 maja

Ustalono następującą treść pytania referendum: "Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Konstancin-Jeziorna". Pod pytaniem referendalnym umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: ,,TAK”, ,,NIE”.
Referendum odbędzie się w dniu 28 maja 2017 roku w godzinach od 7:00 do godz. 21:00.

Rada Miejska przyjęła ponadto kalendarz czynności referendalnych (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 477/VII/29/2017), wzór karty do głosowania referendalnych (Załącznik nr 2 do Uchwały nr 477/VII/29/2017), wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a referendalnych (Załącznik nr 3 do Uchwały nr 477/VII/29/2017).

Poniżej kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego zarządzonego na dzień 28 maja 2017 r.

Data wykonania czynności Treść czynności
Kampania referendalna rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały przez Radę Miejska Konstancin-Jeziorna i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem referendum

Kampania referendalna służąca wyjaśnieniu istoty problemu rozstrzyganego w referendum, treści postawionego pytania, prezentowaniu stanowisk.

Do dnia 28 kwietnia 2017 r. Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zamieszczenia w BIP informacji o numerach i granicach obwodów glosowania oraz o wyznaczonych siedzibach komisji właściwych dla glosowania korespondencyjnego i lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum.
Do dnia 28 kwietnia 2017 r. Zgłaszanie kandydatów do Gminnej Komisji ds. Referendum
Do dnia 2 maja 2017 r.

Powołanie przez Radę Miejska Konstancin-Jeziorna Gminnej Komisji ds. Referendum do przeprowadzenia referendum gminnego. Skład komisji i jej siedziba podlega niezwłocznemu ogłoszeniu na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Do dnia 5 maja 2017 r. Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji ds. Referendum
Do dnia 6 maja 2017 r. Powołanie przez Gminna Komisję ds. Referendum Obwodowych Komisji ds. Referendum.
Do dnia 8 maja 2017 r. Zgłaszanie Burmistrzowi przez uprawnione osoby do udziału w referendum zamiaru glosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Do dnia 8 maja 2017 r.

Sporządzenie spisu mieszkańców uprawnionych do udziału w referendum.
Podanie informacji o sporządzeniu spisu mieszkańców uprawnionych do udziału w referendum oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia.
Wyłożenie spisu mieszkańców uprawnionych do udziału w referendum do publicznego wglądu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Do dnia 18 maja 2017 r. Przyjmowanie wniosków o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania.
Od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 19 maja 2017 r. Sprawdzenie przez wyborców list i składanie wniosków o uzupełnienie wykazu wyborców.
Do dnia 27 maja 2017 r. Przekazanie przewodniczącym Obwodowych Komisji ds. Referendum spisów mieszkańców uprawnionych do glosowania.
Dnia 28 maja 2017 r. Glosowanie (7.00 - 21.00)Można zgłaszać kandydatów do komisji

W związku z przyjętą Uchwałą dotyczącą przeprowadzenia referendum gminnego, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił nabór kandydatów do składu Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Konstancinie-Jeziornej oraz Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Konstancinie-Jeziornie.
Zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum będą przyjmowane w terminie od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.
Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum będą przyjmowane w terminie od dnia 10 kwietnia 2017r. do dnia 5 maja 2017 r.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim,
  2. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  3. stale zamieszkuje na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna,
  4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.


Formularz zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (pok. nr 10 I piętro) lub pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna www.bip.konstancinjeziorna.pl zakładka „Referendum gminne 2017”. Wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu.


Do pobrania:

  • Uchwała nr 477/VII/29/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego, wraz z załącznikami;
  • Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o naborze kandydatów do składu Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Konstancinie-Jeziornie i Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Konstancinie-Jeziornie;
  • Formularz zgłoszenia kandydata na członka Gminnej Komisji do Spraw Referendum w referendum gminnym zarządzonym na dzień 28 maja 2017 r.
  • Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum w referendum gminnym zarządzonym na dzień 28 maja 2017 r.


Autor:

2017-05-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer