Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew

Od 1 stycznia tego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące usuwania drzew, które zasadniczo zmieniły dotychczas obowiązujące w tym zakresie. Warto wiedzieć, co można usunąć bez zezwolenia, a jaka wycinka zezwolenia wymaga.

Zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. w Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).


Zezwolenie jest wymagane

Gdy chcemy usunąć drzewa lub krzewy rosnące:
- na nieruchomościach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej – w tym wypadku zezwolenie wydaje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków;
- na działkach leśnych (oznaczonych w ewidencji gruntów Ls) – zezwolenie wydaje Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów.


Zezwolenie nie jest wymagane

Jeśli chcemy usunąć drzewa lub krzewy, bez względu na ich gatunek lub wielkość, zezwolenie nie jest wymagane, gdy:
- drzewa rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- drzewa usuwane są w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
- krzewy rosną na terenie ogrodu przydomowego.

Zezwolenia nie wymaga również usuwanie na każdym rodzaju gruntu (oprócz lasu):
- drzew, których obwód pnia (mierzony na wysokości 130 cm) nie przekracza
100 cm w przypadku gatunków szybkorosnących tj. topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny i 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
- krzewów rosnących w skupisku do 25 m2.

Uwaga: zakazuje się na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynika to z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.


Co warto wiedzieć

Pamiętajmy także, że prowadząc wycinkę drzew należy respektować zakazy w stosunku do roślin i zwierząt chronionych, a w szczególności unikać prac w okresie lęgowym ptaków tj. od 1 marca do 15 października.

Kary za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia wynosi:
- 1 000 zł za każdy centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm,
- 400 zł za każdy m2 krzewów.

Zgodnie z ustawą, powyższe kwoty kar obowiązujące na terenie naszej gminy, stanowią dwukrotność stawek.

Autor:

2017-02-09

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer