Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zapraszamy wystawców na Piknik Niepodległości

Serdecznie zapraszamy twórców ludowych, producentów rolnych oraz firmy i instytucje do udziału w Pikniku Niepodległości, 11 listopada 2017 r. w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie. Na zgłoszenia od wystawców czekamy do 3 listopada br.

Organizator ze względu na ograniczoną powierzchnię przeznaczoną pod stoiska zastrzega sobie prawo wyboru wystawców oraz rozmieszczenia poszczególnych stanowisk wystawienniczych. Pierwszeństwo udziału w charakterze wystawcy mają m.in. zrzeszenia, stowarzyszenia, osoby prowadzące działalność typu non - profit oraz lokalni przedsiębiorcy. UWAGA: Organizator nie zapewnia dostępu do prądu. Maksymalna powierzchnia stoiska nie może przekraczać 6 m 2.

Podmioty i osoby zainteresowane udziałem w Pikniku Niepodległości w charakterze wystawcy proszone są o  złożenie wypełnionych kart zgłoszenia w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: osobiście do Wydziału, przesłanie pocztą: ul. Warszawska 23, 05-520 Konstancin-Jeziorna, lub email: promocja@konstancinjeziorna.pl Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 listopada 2017. Po tym terminie nadesłane zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia karty zgłoszeniowej uznaje się dzień otrzymania przez  ww. wydział.

  • Dokonując zgłoszenia, wystawca wyraża zgodę na uiszczenie opłaty targowej oraz przekazanie Organizatorom książek o tematyce historycznej, wydanych po 1990 roku, o wartości/cenie min. 50 złotych, z przeznaczeniem na nagrody w konkursach.
  • Dokonując zgłoszenia, wystawca wyraża zgodę na podporządkowanie się Organizatorom we wszelkich decyzjach organizacyjnych, w tym odnośnie wskazania miejsca ustawienia stoiska.
  • Wystawca na stoisku będzie oferował towary legalnego pochodzenia, posiadające odpowiednie wymagane atesty, zezwolenia i certyfikaty, nienaruszające dóbr osobistych osób trzecich, ani nie będące w inny sposób w sprzeczności z polskim prawem. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, eksponowania towarów niezgodnych z ww. deklaracją, zostaną powiadomione właściwe służby kontrolne lub porządkowe, oraz zostanie anulowana zgoda na uczestnictwo w Pikniku Niepodległości.     
  • Wystawca zobowiązany jest do posiadania i okazania na życzenie Organizatora wymaganych atestów i certyfikatów dopuszczenia do obrotu eksponowanych towarów. Wystawca nie będzie oferował towarów, które nie będą posiadały ww. dokumentów.  W przypadku stwierdzenia braku ww. dokumentów, zostaną powiadomione właściwe służby kontrolne lub porządkowe, oraz anulowana zgoda na uczestnictwo w Pikniku Niepodległości. 
  • W przypadku stwierdzenia niezgodności asortymentu towarowego oferowanego na stoisku wskazanego w karcie zgłoszeniowej, lub przekroczenie ustalonej maksymalnej wielkości stoiska, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wydanej wystawcy zgody na uczestnictwo w Pikniku Niepodległości.  


Poniżej do pobrania karta zgłoszeniowa.

Autor:

2017-10-30

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer