Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Masz pomysł na działanie? Złóż wniosek!

Inicjatywa lokalna to mechanizm, dzięki któremu mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna, w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi, mogą zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Masz pomysł na działanie? Złóż wniosek do urzędu. 

O inicjatywie

Inicjatywa lokalna jest formą wykonywania zadań publicznych przez mieszkańców we współpracy z samorządem (na podstawie ich pomysłów i przy ich zaangażowaniu w przedsięwzięcie). W tym roku gmina Konstancin-Jeziorna na ten cel przeznaczy 70 tys. zł, to o 20 tys. zł więcej niż w 2016 r.

Zgłaszane przez mieszkańców przedsięwzięcia muszą się wpisywać w przynajmniej jeden z poniższych zakresów zadań publicznych:

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
  • działalność charytatywna,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
  • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • edukacja, oświata i wychowanie,
  • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Składanie wniosków

Mieszkańcy przygotowują wniosek sami lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Można skorzystać z formularza, który znajdują się poniżej. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy złożyć do 28 lutego 2017 r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, pokój nr 4 - parter). 

Wnioski złożone w powyższym terminie zostaną rozpatrzone do 17 marca 2017 r., a oceni je zespół powołany przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Warunkiem realizacji inicjatywy jest, oprócz jej społecznej przydatności, także wartość wkładu mieszkańców w realizację przedsięwzięcia. Nie musi on być finansowy. Może polegać np. na zaangażowaniu w pracę przy jego realizacji lub na wkładzie rzeczowym. O kolejności realizacji danego wniosku decyduje: liczba uzyskanych punktów oraz możliwości finansowe gminy.

Pamiętaj! Urząd nie przekazuje na inicjatywę lokalną bezpośrednio pieniędzy – dotacji. Może natomiast kupić np. materiały, zamówić usługi specjalistów lub udostępnić odpowiedni sprzęt.

Masz pytania?

Masz trudności w sporządzeniu wniosku? Po pomoc zapraszamy do Biura Komunikacji Społecznej UMiG Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 23. Prosimy jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny (22 201 19 73) w celu ustalenia godziny indywidualnych konsultacji. 

Więcej o inicjatywie lokalnej można znaleźć w zakładce: Samorząd/Inicjatywa lokalna (Odnośnik otwiera się w nowym oknie).

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2017-01-20

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer