Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

LGD Perły Mazowsza zaprasza na spotkanie informacyjne i szkolenie dotyczące naboru wniosków

Zapraszamy na spotkanie informacyjne i szkolenie dotyczące zasad i procedur prowadzenia naborów wniosków w Lokalnej Grupie Działania (LGD) Perły Mazowsza. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim, budowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej, promocję produktów lub usług. Środa 18 lipca w Sali Posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1. Za obecność na szkoleniu, przewidziane są dodatkowe punkty przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy.

Szkolenie, które rozpocznie się o godz. 13.00 dnia 18 lipca w Sali Posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1, dotyczyć będzie:
- zasad i procedur prowadzenia naborów wniosków w LGD Perły Mazowsza
- omówienia kryteriów oceny operacji
- zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanu
- przedstawienia poszczególnych etapów prowadzenia oceny wniosków

W czasie trwania szkolenia, pracownicy biura pomogą państwu również wprowadzić ewentualne korekty do wniosków. Za obecność na szkoleniu, przewidziane są dodatkowe punkty dla beneficjentów, którzy będą obecni i zdecydują się w czasie trwania naboru, złożyć wniosek o przyznanie pomocy.


Dofinansowanie w ramach wniosków w LGD Perły Mazowsza można uzyskać na:

1. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

2. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;

3. wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub

b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub

c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;

4. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

5. zachowania dziedzictwa lokalnego;

6. budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

7. budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

8. promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Kto może ubiegać się o pomoc finansową.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1. osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)),

d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo

2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

4. O pomoc może ubiegać się również:

1) gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

2) powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu wchodzi w skład LGD.

Autor:

2018-07-11

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer