Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zaproszenie do współtworzenia programu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie prowadzi prace nad projektem Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Uwagi i propozycje można zgłaszać do 17 lipca br.


Ważny dokument

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Punktem wyjścia do pracy nad dokumentem jest program obowiązujący w roku 2019. Jest on dostępny na stronie internetowej: www.dialog.mazovia.pl.

Czego mogą dotyczyć uwagi?

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

  1. celów współpracy (§ 2 programu),
  2. zakresu przedmiotowego współpracy (§ 4 programu),
  3. form współpracy pozafinansowej (§ 6–14 programu),
  4. priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok (§ 15–34 programu),
  5. podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu (§ 40 programu),
  6. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.


Ile środków będzie do dyspozycji?

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona. W tym roku kwota na dotacje zapisana w budżecie województwa wynosi 28 980 000,00 zł. Kwota ta ma zostać zwiększona o 7 564 455,00 zł.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2020 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

  1. opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
  2. dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
  3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Jak zgłaszać uwagi?

Propozycje do Programu współpracy na 2020 rok można składać od 3 do 17 lipca br. na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce: Program współpracy.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej – pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2020 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.


Do pobrania

Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2019-07-09

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer