Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konsultacje planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego - uwzględniający zakres planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie PLH 140055 i Stawy w Żabieńcu PLH 140039.

Wyłożono także do konsultacji plany ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego - uwzględniający zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sikórz PLH140012, oraz Kozienickiego Parku Krajobrazowego -uwzględniający zakres planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB140013 i Puszcza Kozienicka PLH140035.

Projekty planów ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektów planów ochrony.

Z opracowaniami można się zapoznać od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11. Wersje elektroniczne zamieszczone są na stronie www.parkiotwock.pl na BIP w dziale ogłoszenia.

Wnioski i uwagi do planów można składać od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie na adres: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, mailowo na adres: sekretariat@parkiotwock.pl lub do geoportalu znajdującego się na stronie www.parkiotwock.pl

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Autor:

2019-02-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer