Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki, integracji społecznej i kultury. Nabór projektów trwa do 13 września br., do godz. 15.00.


Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ma formę wsparcia realizacji zadań z zakresu:

  • kultury fizycznej;
  • turystyki;
  •  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • ratownictwa i ochrony ludności;
  • integracji społecznej;
  • ochrony środowiska.


Jakie zadania?

Dotację można otrzymać na organizację m.in.: turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych; rajdów pieszych, rowerowych lub gier miejskich; amatorskich projektów obejmujących różne przedsięwzięcia artystyczno-edukacyjno-kulturalne w formie: warsztatów, wystaw, widowisk, a także spotkań edukacyjnych, przedsięwzięć integrujących i aktywizujących – ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych i seniorów. Łącznie to ponad 20 zadań, na realizację których samorząd planuje przeznaczyć blisko 139 tys. zł. Poniżej do pobrania ogłoszenie zawierające szczegółowy wykaz zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie ich realizacji.


Termin składania ofert

Oferty, na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dn. 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńska 77, w nieprzekraczalnym terminie do 13 września br., do godz. 15.00.


Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG (ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 4) lub telefonicznie pod nr 22 484 24 46.


Do pobrania

Autor: Autor: BKS

2019-08-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer