Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Radni przyjęli budżet na 2021 rok

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna jednogłośnie przyjęła w środę (16 grudnia) projekt budżetu na 2021 rok. Na 20 uczestniczących w sesji radnych „za” było 19, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Sesja budżetowa odbyła się w środę (16 grudnia). Radni miejscy z uwagi na pandemię COVID-19 obradowali w formie hybrydowej – część rajców była obecna na sali posiedzeń w ratuszu, a część – w swoich domach przed komputerami. 


Dyskusja na sesjach

Wśród zaplanowanych do rozpatrzenia 20 projektów uchwał, jakie znalazły się w porządku 22. sesji RM, była ta najważniejsza, dotycząca przyjęcia budżetu na 2021 rok. Przyszłoroczne dochody i wydatki gminy były przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji rady, podczas których radni zapoznali się m.in. ze źródłami przychodów i alokacją poszczególnych środków. Mogli też zgłaszać swoje uwagi i opinie. Wszystkie zostały wnikliwie rozpatrzone, a część z nich uwzględniono w autopoprawce do budżetu przedłożonej przez burmistrza Kazimierza Jańczuka.


Radni jednomyślni

Projekty uchwały budżetowej na 2021 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021–2028 uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podobną wydali radni miejscy, którzy w środę jednogłośnie przyjęli oba dokumenty. „Za” było 19 z 20 obecnych na sesji rajców, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. – To oznacza dla organu wykonawczego, że możemy już rozpoczynać realizację poszczególnych przedsięwzięć opisanych w budżecie – przyznał Kazimierz Jańczuk. – Wszystko po to, aby spełnić oczekiwania mieszkańców i realizować ich wnioski.
Burmistrz podziękował też radnym za merytoryczną pracę na komisjach. – Dzisiejszy wysoki wynik głosowania dowodzi, że potrafimy w każdym działaniu dobrze ze sobą współpracować dla dobra naszych mieszkańców – podkreślił Kazimierz Jańczuk.


Budżet 2021

W budżecie zapisano, że dochody gminy w 2021 r. wyniosą 189 471 225 zł, a wydatki – 216 974 350 zł, co przekłada się na deficyt w wysokości 27 503 125 zł. Warto tutaj zwrócić uwagę na wielkość wydatków bieżących, które z roku na rok wzrastają i w 2021 r. wyniosą 183 802 399 zł, co stanowi 84,71% zaplanowanych wydatków. Pozostałe 15,29% to wydatki majątkowe. W przyszłym roku wyniosą one 33 171 951 zł.

Zaplanowane wydatki zostaną w 2021 r. przeznaczone m.in. na:

 • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 63 126 590 zł, co stanowi 29,09% planowanych wydatków ogółem;
 • rolnictwo i łowiectwo – 6 665 800 zł;
 • transport i łączność – 27 289 354 zł;
 • administrację publiczną – 19 373 577 zł;
 • bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 4 472 585 zł;
 • pomoc społeczną – 9 358 383 zł;    
 • rodzinę – 35 334 951 zł, z czego 26 212 260 zł na świadczenia społeczne „Rodzina 500+”;
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 23 565 355 zł;
 • kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 7 033 844 zł.


Inwestycje 2021

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe finansujące inwestycje planuje się przeznaczyć ponad 33,2 mln zł, to więcej niż w tegorocznym budżecie. 

Na liście przyszłorocznych zadań inwestycyjnych znalazły się m.in.:

 • przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie – 4 mln zł;
 • przebudowa dróg w Czarnowie – 3,5 mln zł;
 • przebudowa ul.: Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą – 3 mln zł;
 • przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego – 3 mln zł;
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna – 2,97 mln zł;
 • wykup gruntów pod inwestycje i drogi – 2 mln zł;
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w Czarnowie – 2 mln zł;
 • budowa ul. Mostowej i ul. Łącznej – 1,9 mln zł.

Autor: Patryk Siepsiak

2020-12-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer