Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Radni zdecydują o budżecie na 2021 rok

Na najbliższą środę (16 grudnia) zwołana została 22. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Rajcy będą obradować m.in. nad projektem przyszłorocznego budżetu. Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym. Początek o godz. 10.00. Transmisję z posiedzenia można będzie śledzić na żywo w internecie.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz ze względów bezpieczeństwa 22. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie hybrydowej – część radnych będzie obecna w ratuszu, inni będą obradować zdalnie. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00. Jej najważniejszym punktem będzie dyskusja i głosowanie nad projektem przyszłorocznego budżetu gminy. Oto szczegółowy porządek środowych obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami.
 8. Informacja przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020–2024.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021:
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
  • odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie uchwały budżetowej oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
  • głosowanie nad uchwałą budżetową.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021–2028.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2021.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2021 r.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021–2025.
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021–2023. 
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Konstancin-Jeziorna na rok 2021.
 20. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenia zawodowe nauczycieli w 2021 r.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 8/6 z obrębu 02- 02.
 22. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kierszek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 50/5 z obrębu 0013 Kierszek.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Królowej Jadwigi, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 158/3 z obrębu 03-15.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 51, stanowiącej projektowaną działkę ewidencyjną nr 10/61 z obrębu 02-01 oraz ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowej w działce ewidencyjnej nr 11/1 z obrębu 02-01.
 25. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna.
 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 181/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn. 1lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych, zmienionej uchwałą nr 357/VI/31/2013 z dn. 7 marca 2013 r.
 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 385/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn. 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec.
 28. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2. 
 29. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli nad wykonanym zadaniem gminy polegającym na zapobieganiu bezdomności zwierząt i zapewnieniu im opieki, w tym kosztów jego realizacji w latach 2017–2019.
 30. Korespondencja.
 31. Rozpatrzenie skarg.
 32. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Na żywo w internecie

Projekty uchwały Rady Miejskiej dostępne są na: bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały RM (link otwiera się w nowym oknie).

Sesję można oglądać na żywo w internecie na platformie eSesja: esesja.tv (link otwiera się w nowym oknie).

Autor: PWZ

2020-12-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer