Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ścieżki rowerowe do konsultacji

Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych w gminie Konstancin-Jeziorna. Opinie i wnioski do dokumentu można zgłaszać do 11 stycznia 2021 r.

W maju 2020 r. burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna przystąpił do opracowania Koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych w gminie Konstancin-Jeziorna oraz Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w gminie Konstancin-Jeziorna. Od samego początku była możliwość składania wniosków do wymienionych dokumentów, w rezultacie czego do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 13 pism zawierających cenne uwagi i spostrzeżenia mieszkańców oraz organizacji działających na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej oraz promowania roweru jako atrakcyjnego środka transportu.


Pierwszy etap zakończony

Od tego czasu przeprowadzone zostało postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie wyżej wspomnianych koncepcji oraz standardów. Spośród pięciu podmiotów biorących udział w postępowaniu wygrała firma M@G Consulting Marketing z Warszawy. Aktualnie wykonawca zakończył pierwszy z pięciu etapów prac, obejmujący m.in. szczegółową inwentaryzację istniejącej infrastruktury rowerowej oraz lokalnych uwarunkowań i charakterystyki ruchu rowerowego, a także opracowanie wstępnej koncepcji układu tras rowerowych oraz standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej.


Konsultacje społeczne

W związku z powyższym burmistrz Kazimierz Jańczuk zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z przedłożonymi przez wykonawcę dokumentami oraz składania wniosków i uwag do zaproponowanych w nich rozwiązań.

Należy je złożyć na piśmie na adres UMiG, pocztą elektroniczną na specjalny adres mailowy: rowery@konstancinjeziorna.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki podawczej: /4576mqsekc/SkrytkaESP. Z projektami opracowań można się zapoznać na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.konstancinjeziorna.pl, w zakładce: Planowanie przestrzenne/Ścieżki rowerowe  (link otwiera się w nowym oknie). Konsultacje potrwają do 11 stycznia 2021 r.


Sprawdzone rozwiązania

W ramach koncepcji wykonawca uwzględnił niemal wszystkie zebrane wnioski zainteresowanych osób oraz dostosował proponowane rozwiązania do warunków lokalnych naszej gminy. Przygotowane przez niego standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej bazują na najlepszych i sprawdzonych rozwiązaniach międzynarodowych, zgodnych z wymogami CROW, a jednocześnie są spójne ze standardami dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Rekomendowana przez firmę M@G Consulting Marketing długość tras rowerowych – w celu stworzenia spójnej sieci rowerowej na terenie całej gminy – wyniosła ok. 77 km dla tras komunikacyjnych oraz ok. 54 km dla tras o charakterze rekreacyjnym.


Kierunki rozwoju

Na tym etapie koncepcja zawiera jedynie ogólną propozycję kierunków rozwoju infrastruktury rowerowej w naszej gminie. Na kolejnych etapach prac wykonawca ma przygotować szczegółową koncepcję tras rowerowych, wskazując konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla poszczególnych jej odcinków, szacunkowy kosztorys wykonania projektowanych tras oraz propozycję optymalnego harmonogramu ich realizacji. Wtedy również zostanie kompleksowo przedstawiona propozycja rozwiązań komunikacyjnych w rejonach szkół, zgodnie z jednym z podstawowych założeń koncepcji, jaką było zapewnienie dzieciom bezpiecznego dojazdu rowerem do szkół na terenie gminy. Na kolejnych etapach wykonawca przeprowadzi strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, a także zaprezentuje efekty swojej pracy komisjom Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz mieszkańcom, aby raz jeszcze zebrać wnioski i uwagi do już kompletnych dokumentów projektowych.


Długofalowa strategia

Opracowywana Koncepcja przebiegu ścieżek rowerowych w gminie Konstancin-Jeziorna oraz Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w gminie Konstancin-Jeziorna są elementem  długofalowej strategii, która obejmuje działania mające na celu: promocję roweru jako atrakcyjnego środka transportu, zwiększenie jego udziału w całości ruchu pasażerskiego, a także promowanie turystyki rowerowej. Dokumenty będą podstawą do określania i ustalania przebiegu tras rowerowych w sporządzanych planach miejscowych i przygotowywanych przez gminę Konstancin-Jeziorna inwestycjach, związanych z budową i przebudową infrastruktury drogowej, budową samodzielnej infrastruktury rowerowej czy zmianą stałej organizacji ruchu. Opracowane standardy będą wyznaczały warunki techniczne dla planowania, projektowania, wykonywania i utrzymywania infrastruktury rowerowej w gminie Konstancin-Jeziorna.


Do pobrania

Autor: PP

2020-12-29

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer