Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konkurs na świadczenie usługi

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił w środę (8 kwietnia) konkurs na świadczenie w szkołach usługi opieki pielęgniarskiej. Oferty należy składać do 23 kwietnia. 


Pielęgniarki w szkołach

Konkurs skierowany jest do podmiotów medycznych i pielęgniarek prowadzących medyczną działalność gospodarczą na terenie całej Polski. Świadczenie usługi opieki pielęgniarskiej odbywać się będzie w:

  • Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Wojewódzka 12, Konstancin-Jeziorna) – 11 godzin tygodniowo (dodatkowo 24 godziny kontrakt z NFZ),
  • Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Żeromskiego 15, Konstancin-Jeziorna) – 23 godziny tygodniowo (dodatkowo 12 godzin kontrakt z NFZ),
  • Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Bielawska 57, Konstancin-Jeziorna) – 23 godziny tygodniowo (dodatkowo 12 godzin kontrakt z NFZ),
  • Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 (ul. Szkolna 7, Konstancin-Jeziorna) – 28 godzin tygodniowo (dodatkowo 7 godzin kontrakt z NFZ).


Składanie ofert

Oferty w formie pisemnej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia br. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pielęgniarka szkolna” lub drogą mailową na adres: bkrolak@konstancinjeziorna.pl.

Do ofert należy dołączyć wyciąg z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z właściwego rejestru przedsiębiorców (KRS) oraz dokument, z którego wynikać będzie uprawnienie do wykonywania zawodu pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania. Oferty bez załączonych kwalifikacji nie będą rozpatrywane.


Kryterium oceny

Kryterium rozstrzygającym konkurs będzie cena brutto świadczonej usługi w przeliczeniu na jedną godzinę (60 minut). Oferty można składać na jedno, kilka zadań (szkół) lub na wszystkie zadania (szkoły). W przypadku złożenia oferty na wszystkie szkoły minimalna liczba pielęgniarek potrzebnych do wykonania zadania wynosi 4. Jedną szkołę musi obsługiwać jedna, ta sama pielęgniarka. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności pielęgniarki, zastępstwo zapewnia podmiot obsługujący daną szkołę. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna do 22 maja br.


Do pobrania

Autor: Barbara Królak

2020-04-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer